ࡱ> ejk !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FHT_oHWorkbookETExtDatazSummaryInformation(  NhI =/ Oh+'0@H`p Administrator½Ƽ WPS @"9G@ʈ՜.+,D՜.+,HP X`hp f2ɀ\pZAFU Ba==Qp&8X@"1Arial1[SO1[SO1[SO1Arial1[SO1Arial1[SO1[SO1Arial1[SO1[SO1>[SO1[SO1 [SO1 [SO1[SO18[SO1 [SO1h8[SO1[SO1,8[SO18[SO1?[SO14[SO1 [SO14[SO1[SO1[SO1<[SO1 [SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)          - * .  / ,   . , 3  $ 1 4  P P  - * a>   ff7  `  > 9 $ 1 5 +  /    @ h@ @ 1 1 l@ @ h@@ h @ h x@ @ "x@ @ "x@@ "x@ @ "x @ 1"|@ @ "P "8 1"< x@ @ ||R}A}(* "-"_)ef;_(@_) }A}(* "-"_)ef;_(@_) }A}(* "-"_)ef;_(@_) }A}(* "-"_)ef;_(@_) }A}(* "-"_)ef;_(@_) }A}(* "-"_)ef ;_(@_) }A}(* "-"_)L;_(@_) }A}(* "-"_)L;_(@_) }A}(* "-"_)L;_(@_) }A}(* "-"_)L;_(@_) }A}(* "-"_)L;_(@_) }A}(* "-"_)L ;_(@_) }A}(* "-"_)23;_(@_) }A}(* "-"_)23;_(@_) }A}(* "-"_)23;_(@_) }A}(* "-"_)23;_(@_) }A} (* "-"_)23;_(@_) }A}!(* "-"_)23 ;_(@_) }-}#(* "-"_)}A}$(* "-"_);_(@_) }A}%(* "-"_)?;_(@_) }A}&(* "-"_)23;_(@_) }-}'(* "-"_)}A}((* "-"_);_(@_) }-})(* "-"_)}A}*a(* "-"_);_(@_) }U}+(* "-"_);_(@_) }}.}(* "-"_);_(@_)  }}/(* "-"_);_(@_) ??? ??? ??? ???}-}0(* "-"_)}-}1(* "-"_)}A}2}(* "-"_);_(@_) }A}5(* "-"_);_(@_) }A}6(* "-"_);_(@_) }A}7(* "-"_);_(@_) }A}8(* "-"_);_(@_) }A}9(* "-"_);_(@_) }A}:(* "-"_) ;_(@_) }A};e(* "-"_);_(@_) }}<???(* "-"_);_(@_) ??? ??? ??? ???}}=??v(* "-"_)̙;_(@_)  }-}>(* "-"_)}x}?(* "-"_)̙;_( }(}Q(* "-"_)!20% - :_eW[r 1O20% - :_eW[r 1 ef %!20% - :_eW[r 2O"20% - :_eW[r 2 ef %!20% - :_eW[r 3O&20% - :_eW[r 3 ef %!20% - :_eW[r 4O*20% - :_eW[r 4 ef %!20% - :_eW[r 5O.20% - :_eW[r 5 ef %!20% - :_eW[r 6O220% - :_eW[r 6 ef %!40% - :_eW[r 1O40% - :_eW[r 1 L %!40% - :_eW[r 2O#40% - :_eW[r 2 L渷 %!40% - :_eW[r 3O'40% - :_eW[r 3 L %!40% - :_eW[r 4O+40% - :_eW[r 4 L %!40% - :_eW[r 5O/40% - :_eW[r 5 L %!40% - :_eW[r 6O340% - :_eW[r 6 Lմ %!60% - :_eW[r 1O 60% - :_eW[r 1 23 %!60% - :_eW[r 2O$60% - :_eW[r 2 23ږ %!60% - :_eW[r 3O(60% - :_eW[r 3 23כ %!60% - :_eW[r 4O,60% - :_eW[r 4 23 %! 60% - :_eW[r 5O060% - :_eW[r 5 23 %!!60% - :_eW[r 6O460% - :_eW[r 6 23 %"~vRk #h+h I}%$h 1=h 1 I}%O%h 2=h 2 I}%?&h 3=h 3 I}%23'h 4/h 4 I}%(]5] %8^ĉ)-c %*}Y5}Y a% +Gl;`GGl;` %OO,'^- '^[0] .{o{ }% /hgUSCQ 5 ]vc % ?lʑ^ lʑ XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` savedrecsVV4 2021t^SCI6eU_enUS\Ovg RISSNQHret^wSgu8Yu, Chenliang; Chen, Wenchao; Wang, Zhanqi; Lou, Heqiang{Comparative proteomic analysis of tomato (Solanum lycopersicum L.) shoots reveals crosstalk between strigolactone and auxinGENOMICS 0888-75432021-92021 113(5):3163-3173Zhu, Linying; Zhang, Shaoyong; Lu, Feng; Zhang, Kui; Han, Qunqi; Ying, Qianwen; Zhang, Xinwei; Zhang, Cuilan; Zhou, Shaa; Chen, AnliangCross-resistance, fitness costs, and biochemical mechanism of laboratory-selected resistance to tenvermectin A in Plutella xylostellaPEST MANAGEMENT SCIENCE 1526-498X2021-62021 77(6):2826-2835}Zhou, Xiaolong; Yuan, Qiongyu; Zhang, Chen; Dai, Zhenglie; Du, Chengtao; Wang, Han; Li, Xiangchen; Yang, Songbai; Zhao, AyongdInhibition of Japanese encephalitis virus proliferation by long non-coding RNA SUSAJ1 in PK-15 cellsVIROLOGY JOURNAL 2021-1-28 2021 18(1): {Gao, Xingjun; Zhang, Yuting; Xie, Qianqian; Xu, Weiqiang; Jin, Shouwen; Ye, Qinqin; Yu, Yi; Chen, Bin; Liu, Hui; Wang, DaqimStructures of eleven organic acid-base adducts from 2-aminobenzothiazole/2-aminothiazole and acidic compoundsJOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 0022-2860 2021-7-15 2021 1236: BLiu, Jia-Lin; Qian, Wei-Cong; Guo, Jian-Zhong; Shen, Yan; Li, Bing`Selective removal of anionic and cationic dyes by magnetic Fe3O4-loaded amine-modified hydrocharBIORESOURCE TECHNOLOGY 0960-85242021-1 2021 320: RRao, Shuai-Qi; Chen, Xiao-Qi; Wang, Kuan-Hong; Zhu, Zhu-Jun; Yang, Jing; Zhu, Biao\Effect of short-term high temperature on the accumulation of glucosinolates in Brassica rapa!PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0981-94282021-4 2021 161:222-233 uJin, Xuejiao; Zhang, Jie; An, Tingting; Zhao, Huihui; Fu, Wenhao; Li, Danqi; Liu, Shenkui; Cao, Xiuling; Liu, BeidongA Genome-Wide Screen in Saccharomyces cerevisiae Reveals a Critical Role for Oxidative Phosphorylation in Cellular Tolerance to Lithium HexafluorophosphateCELLS 2021 10(4): BWang, Fengting; Li, Ruichao; Yu, Chang; Xiong, Lichun; Chang, YuanTemporal-Spatial Evolution and Driving Factors of the Green Total Factor Productivity of China's Central Plains Urban Agglomeration"FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE 2021 9: 'Wang, Yifei; Li, Lanying; Yin, RunshengPA primer on forest carbon policy and economics under the Paris Agreement: Part IFOREST POLICY AND ECONOMICS 1389-93412021-11 2021 132: YMao, Huiling; Zhang, Yanfang; Yun, Yan; Ji, Wenwen; Jin, Zhao; Wang, Chong; Yu, ZhongtangqWeaning Age Affects the Development of the Ruminal Bacterial and Archaeal Community in Hu Lambs During Early LifeFRONTIERS IN MICROBIOLOGY 1664-302X 2021-3-23 2021 12: WDuan, Xinpeng; Piao, Xixi; Xie, Meihua; Cao, Yanwei; Yan, Yutao; Wang, Zhe; Jin, ChundeqEnvironmentally friendly wood-fibre-based moulded products with improved hydrophobicity and dimensional stability?COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 0927-7757 2021-10-20 2021 627: MHuang, Erzhuo; Cao, Yanwei; Duan, Xinpeng; Yan, Yutao; Wang, Zhe; Jin, ChundeZCross-Linked Chitosan as an Eco-Friendly Binder for High-Performance Wood-Based Fiberboard(INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER SCIENCE 1687-94222021-7 2021 2021: HLiu, Ping; Bian, Yifei; Zhong, Jia; Yang, Yang; Mu, Xiang; Liu, ZhongjieZEstablishment and characterization of a rat intestinal microvascular endothelial cell lineTISSUE & CELL 0040-81662021-10 2021 72: FWu, Gang-Zhou; Fang, Yin; Wang, Yue-Yue; Wu, Guo-Cheng; Dai, Chao-QingPredicting the dynamic process and model parameters of the vector optical solitons in birefringent fib ers via the modifie d PINNCHAOS SOLITONS & FRACTALS 0960-0779 2021 152: ,Lu, Peng-Hong; Wang, Yue-Yue; Dai, Chao-QingzDiscrete soliton solutions of the fractional discrete coupled nonlinear Schrodinger equations: Three analytical approaches,MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES 0170-4214 2021-09-302021 44(14):11089-11101Abundant fractional soliton solutions of a space-time fractional perturbed Gerdjikov-Ivanov equation by a fractional mapping methodCHINESE JOURNAL OF PHYSICS 0577-90732021-12 2021 74:96-105 7Fang, Yin; Wu, Gang-Zhou; Wang, Yue-Yue; Dai, Chao-QingrData-driven femtosecond optical soliton excitations and parameters discovery of the high-order NLSE using the PINNNONLINEAR DYNAMICS 0924-090X2021 105(1):603-616\Fang, Jia-Jie; Mou, Da-Sheng; Wang, Yue-Yue; Zhang, Hui-Cong; Dai, Chao-Qing; Chen, Yi-XiangsSoliton dynamics based on exact solutions of conformable fractional discrete complex cubic Ginzburg-Landau equationRESULTS IN PHYSICS 2211-3797 2021 20: $Ding, Su; He, Jianhua; Liu, DianfengInvestigating the biophysical and socioeconomic determinants of China tropospheric O-3 pollution based on a multilevel analysis approach%ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH 0269-40422021-82021 43(8):2835-2849lWang, Kai; Wu, Ying; Ye, Mengyuan; Yang, Yifan; Asiegbu, Fred O.; Overmyer, Kirk; Liu, Shenkui; Cui, FuqiangComparative Genomics Reveals Potential Mechanisms of Plant Beneficial Effects of a Novel Bamboo-Endophytic Bacterial Isolate Paraburkholderia sacchari Suichang626 2021-6-18Lv, Zunfu; Lu, GuoquanA New Curve of Critical Leaf Potassium Concentration Based on the Maximum Root Dry Matter for Diagnosing Potassium Nutritional Status of Sweet PotatoFRONTIERS IN PLANT SCIENCE 1664-462X 2021-9-30+Zhang, Qunxiang; Huang, Zuqing; Zheng, Rong[Risk-Averse Pricing Decisions Related to Recyclables' Quality in a Closed-Loop Supply Chain$MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 1024-123X 2021-3-20Wang, Zhunjing; Xie, Yongjian; Sabier, Maidinai; Zhang, Tao; Deng, Jianyu; Song, Xuming; Liao, Zhihong; Li, Qingguang; Yang, Shengxiang; Cao, Yang; Liu, Xingquan; Zhou, GuoxinTrans-anethole is a potent toxic fumigant that partially inhibits rusty grain beetle (Cryptolestes ferrugineus) acetylcholinesterase activityINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 0926-66902021-3 2021 161: pZhang, Rui; Lin, Jianhong; Wang, Fucheng; Shen, Sitian; Wang, Xaiobin; Rao, Ying; Wu, Jiasheng; Hanninen, HeikkiThe chilling requirement of subtropical trees is fulfilled by high temperatures: A generalized hypothesis for tree endodormancy release and a method for testing it#AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 0168-1923 2021-3-15 2021 298: Dong, Huiyun; Ge, Jiangfei; Sun, Kai; Wang, Baozhan; Xue, Jianming; Wakelin, Steve A.; Wu, Jiasen; Sheng, Weixing; Liang, Chenfei; Xu, Qiufang; Jiang, Peikun; Chen, Junhui; Qin, HuaChange in root-associated fungal communities affects soil enzymatic activities during Pinus massoniana forest development in subtropical ChinaFOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 0378-1127 2021-2-15 2021 482: OZhao, Yingzhi; Liang, Chenfei; Shao, Shuai; Chen, Junhui; Qin, Hua; Xu, QiufangLinkages of litter and soil C:N:P stoichiometry with soil microbial resource limitation and community structure in a subtropical broadleaf forest invaded by Moso bambooPLANT AND SOIL 0032-079X2021 465(1-2):473-490(Chen, Meiai; Jeronen, Eila; Wang, AnmingToward Environmental Sustainability, Health, and Equity: How the Psychological Characteristics of College Students Are Reflected in Understanding Sustainable Development GoalsAINTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 2021 18(15): @Yu, Hongbo; Wu, Chunzheng; Wang, Shiwei; Li, Tong; Yin, HongfengTransition Metal Oxide-Modified Ir Nanoparticles Supported on SBA-15 Silica for Selective Hydrogenation of Substituted NitroaromaticsACS APPLIED NANO MATERIALS 2574-0970< 2021-7-232021 4(7):7213-7220Han, Yue; Luo, Ping; Chen, Yuji; Xu, Jiali; Sun, Jing; Guan, Chiyu; Wang, Pu; Chen, Mianmian; Zhang, Xian; Zhu, Yueyue; Zhu, Tingting; Zhai, Ruidong; Cheng, Changyong; Song, HouhuiRegulated delayed attenuation improves vaccine efficacy in preventing infection from avian pathogenic Escherichia coli O-78 and Salmonella typhimuriumVETERINARY MICROBIOLOGY 0378-1135 2021 254: Wang, Pu; Jia, Yukun; Han, Yue; Wang, Weirong; Zhu, Yiran; Xu, Jiali; Guan, Chiyu; Ying, Jinpeng; Deng, Simin; Wang, Jing; Zhang, Xian; Chen, Mianmian; Cheng, Changyong; Song, HouhuiEimeria acervulina Microneme Protein 3 Inhibits Apoptosis of the Chicken Duodenal Epithelial Cell by Targeting the Casitas B-Lineage Lymphoma ProteinFRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE 2021-5-28 2021 8: =Xia, Kai; Wang, Hao; Yang, Yinhui; Du, Xiaochen; Feng, HailinfAutomatic Detection and Parameter Estimation of Ginkgo biloba in Urban Environment Based on RGB ImagesJOURNAL OF SENSORS 1687-725XDZeng, Na; Ren, Xiaoli; He, Honglin; Zhang, Li; Li, Pan; Niu, ZhongenEstimating the grassland aboveground biomass in the Three-River Headwater Region of China using machine learning and Bayesian model averagingENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 1748-9326 2021 16(11): YRu, Lei; Chen, Baowei; Li, Yongxin; Wills, R. B. H.; Lv, Zunfu; Lu, Guoquan; Yang, HuqingRole of sucrose phosphate synthase and vacuolar invertase in postharvest sweetening of immature sweetpotato tuberous roots (Ipomoea batatas (L.) Lam cv 'Xinxiang')SCIENTIA HORTICULTURAE 0304-4238 2021-5-10 2021 282: RBai, Liqun; Tajikfar, Abdolreza; Tamjidi, Sajad; Foroutan, Rauf; Esmaeili, Hossein[Synthesis of MnFe2O4@graphene oxide catalyst for biodiesel production from waste edible oilRENEWABLE ENERGY 0960-1481 2021 170:426-437 {Li, Jie; Wang, Zhongteng; Yang, Juan; Xia, Xinming; Yi, Ruobing; Jiang, Jie; Liu, Wei; Chen, Junlang; Chen, Liang; Xu, JingSOn-off-on fluorescence switch of graphene quantum dots: A cationic control strategyAPPLIED SURFACE SCIENCE 0169-4332 2021-4-30 2021 546: 8Lin, Hai; Lin, Fangrui; Yuan, Jing; Cui, Feng; Chen, JieYToxic effects and potential mechanisms of Fluxapyroxad to zebrafish (Danio rerio) embryos SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 0048-9697 2021-5-15 2021 769: >Li, Yinglong; Wang, Buchuan; Wu, Minjie; Huan, Weiwei; Li, JieMagnetic graphene oxide nanocomposites as an effective support for lactase immobilization with improved stability and enhanced photothermal enzymatic activityNEW JOURNAL OF CHEMISTRY 1144-05462021 45(13):5939-5948_Zhou, Lifeng; Ji, Jingjing; Zhu, Najie; Guo, Kai; Tang, Jia; Bai, Liqun; Yu, Hongshi; Hu, JiafulMolecular characterization and functional analysis of akt-1 in pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilusFOREST PATHOLOGY 1437-47812021-2 2021 51(1): .He, Tao; Mu, Shibiao; Zhou, Houkui; Hu, JunguoTWOOD SPECIES IDENTIFICATION BASED ON AN ENSEMBLE OF DEEP CONVOLUTION NEURAL NETWORKSWOOD RESEARCH 1336-45612021 66(1):1-13QZhang, Yuting; Ding, Kai; Yrjala, Kim; Liu, Haiyan; Tong, Zaikang; Zhang, JunhongIntroduction of broadleaf species into monospecific Cunninghamia lanceolata plantations changed the soil Acidobacteria subgroups composition and nitrogen-cycling gene abundances2021 467(1-2):29-46vLi, Cong; Shen, Qiuyi; Cai, Xiang; Lai, Danni; Wu, Lingshang; Han, Zhigang; Zhao, Tianlun; Chen, Donghong; Si, Jinping\JA signal-mediated immunity of Dendrobium catenatum to necrotrophic Southern Blight pathogenBMC PLANT BIOLOGY 1471-2229 2021 21(1): WZhang, Rui; Wang, Fucheng; Zheng, Jinbin; Lin, Jianhong; Hanninen, Heikki; Wu, JiashenghChilling accumulation and photoperiod regulate rest break and bud burst in five subtropical tree species 2021 485: hHuang, Bin; Huang, Zhinuo; Ma, Ruifang; Ramakrishnan, Muthusamy; Chen, Jialu; Zhang, Zhijun; Yrjala, KimzGenome-wide identification and expression analysis of LBD transcription factor genes in Moso bamboo (Phyllostachys edulis) 2021-6-28\El-Naggar, Ali; Shaheen, Sabry M.; Chang, Scott X.; Hou, Deyi; Ok, Yong Sik; Rinklebe, JoergkBiochar Surface Functionality Plays a Vital Role in (Im)Mobilization and Phytoavailability of Soil Vanadium'ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING 2168-0485 2021-5-172021 9(19):6864-6874Yi, Ruobing; Xia, Xinming; Yang, Rujie; Yu, Risheng; Dai, Fangfang; Chen, Junlang; Liu, Wei; Wu, Minghong; Xu, Jing; Chen, Liang]Selective reduction of epoxy groups in graphene oxide membrane for ultrahigh water permeationCARBON 0008-6223 2021 172:228-235 fYang, Rujie; Fan, Yan; Yu, Risheng; Dai, Fangfang; Lan, Jian; Wang, Zhikun; Chen, Junlang; Chen, Liang]Robust reduced graphene oxide membranes with high water permeance enhanced by K+ modificationJOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 0376-7388 2021 635: YLi, Jian-Wu; Li, Xin; Hao, Guo-Shuang; Zhang, Fang-Fang; Ruan, Li; Manzoor; Wang, Wen-ZhieRhizosphere processes of tea (Camellia sinensis) plants under spatial heterogeneity of soil potassium RHIZOSPHERE 2021 17: MLu, Zhangwei; Xu, Lihua; Wu, Yaqi; Shi, Yijun; Deng, Jinyang; Shen, XiaoqiangPThe Impact of Risk Preference in Decision Behavior on Urban Expansion Morphology COMPLEXITY 1076-2787 2021-2-11aZhang, Yuting; Zhang, Yuqi; Ye, Wen; Li, Zhihang; Jin, Shouwen; Guo, Ming; Bai, Liqun; Wang, DaqiEleven adducts constructed from 4-methylbenzo[d]thiazol-2-amine and organic acids via coupling of classical H-bonds and noncovalent interactions 2021 1241: YHong, Junyan; Gunasekara, Chathura; He, Cheng; Liu, Sanzhen; Huang, Jianqin; Wei, HairongIdentification of biological pathway and process regulators using sparse partial least squares and triple-gene mutual interactionSCIENTIFIC REPORTS 2045-2322 2021-6-23 2021 11(1): # Dept Environm Energy & Geoinformat Seoul 05006 South Korea.@Xia, Shaobo; Chen, Dong; Peethambaran, Jiju; Wang, Pu; Xu, Sheng^Point Cloud Inversion: A Novel Approach for the Localization of Trees in Forests from TLS DataREMOTE SENSING 2021 13(3): ITong, Congcong; Zhang, Shuai; Zhong, Tuhua; Fang, Zhengping; Liu, HongzhiHighly fibrillated and intrinsically flame-retardant nanofibrillated cellulose for transparent mineral filler-free fire-protective coatingsCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1385-8947 2021 419: <Yao, Lijian; Hu, Dong; Zhao, Chao; Yang, Zidong; Zhang, ZhaoJWireless positioning and path tracking for a mobile platform in greenhouse@INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 1934-63442021 14(1):216-2239Shao, Ji Feng; Yamaji, Naoki; Huang, Sheng; Ma, Jian FengMFine regulation system for distribution of boron to different tissues in riceNEW PHYTOLOGIST 0028-646X2021 230(2):656-668LWang, Yuanyuan; Xue, Yang; Bi, Qianqian; Qin, Dingkui; Du, Qizhen; Jin, PengEnhanced antibacterial activity of eugenol-entrapped casein nanoparticles amended with lysozyme against gram-positive pathogensFOOD CHEMISTRY 0308-8146 2021-10-30 2021 360: oZhou, Hang; Zheng, Li; Meng, Qingyu; Tang, Ruixin; Wang, Zhaosong; Dang, Baokang; Shen, Xiaoping; Sun, QingfengA flexible hydrogel tactile sensor with low compressive modulus and dynamic piezoresistive response regulated by lignocellulose/graphene aerogels JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 2050-75262021 9(37):12895-12903mLiu, Caixia; Zhou, Yan; Qin, Hua; Liang, Chenfei; Shao, Shuai; Fuhrmann, Jeffry J.; Chen, Junhui; Xu, QiufangMoso bamboo invasion has contrasting effects on soil bacterial and fungal abundances, co-occurrence networks and their associations with enzyme activities in three broadleaved < forests across subtropical China 2021-10-7 2021 498: CWang, Shengyin; Wang, Libo; Liu, Jiawen; Zhang, Dayu; Liu, TongxiancMultiple Mating of Aphelinus asychis Enhance the Number of Female Progeny but Shorten the LongevityINSECTS 2021 12(9): Liu, Hui-jun; Zhang, Jia-qi; Hu, Heng-kang; Huang, You-jun; Xv, Chuan-mei; Hu, Yuan-yuan; Huang, Jian-qin; Leslie, Charles A.; Lou, He-qiang; Zhang, Qi-xiangzOverexpression of JrAMT2 in walnut (Juglans regia L.) rootstock enhances nitrogen level in grafted wild-type walnut scions 2021 280: KJin, Peng; Wang, Yuanyuan; Liang, Zhengang; Yuan, Miao; Li, Hua; Du, QizhenEfficient bioconversion of high-concentration d-fructose into d-mannose by a novel N-acyl-d-glucosamine 2-epimerase from Thermobifida halotoleransCATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY 2044-47532021 11(5):1922-1930JJin, Peng; Liang, Zhengang; Li, Hua; Chen, Chunxiao; Xue, Yang; Du, Qizhen`Biosynthesis of low-molecular-weight mannan using metabolically engineered Bacillus subtilis 168CARBOHYDRATE POLYMERS 0144-8617 2021 251: JHao, Xueyan; Han, Shuya; Qin, Dingkui; Zhang, Yahui; Jin, Peng; Du, QizhenSuperior anti-infective potential of eugenol-casein nanoparticles combined with polyethylene glycol against Colletotrichum musae infections RSC ADVANCES2021 11(8):4646-4653Hu, Zhenlong; Karami, Hojat; Rezaei, Alireza; DadrasAjirlou, Yashar; Piran, Md. Jalil; Band, Shahab S.; Chau, Kwok-Wing; Mosavi, AmirwUsing soft computing and machine learning algorithms to predict the discharge coefficient of curved labyrinth overflows9ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS 1994-20602021 15(1):1002-1015&Li, Xiaoyu; Guo, Jiamei; Qi, ShanzhongForestland landscape change induced spatiotemporal dynamics of subtropical urban forest ecosystem services value in forested region of China: A case of Hangzhou cityENVIRONMENTAL RESEARCH 0013-9351 2021 193: hChen, Jipeng; Li, Xiaoxiao; Ye, Xiaoxue; Guo, Peng; Hu, Zhubing; Qi, Guoning; Cui, Fuqiang; Liu, ShenkuiAn S-ribonuclease binding protein EBS1 and brassinolide signaling are specifically required for Arabidopsis tolerance to bicarbonateJOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 0022-0957 2021-2-242021 72(4):1449-1459Wang, Yanjing; Halbert, Susan; Mohamed, Samira; Delatte, Helene; Reynaud, Bernard; Beattie, George A. C.; Holford, Paul; Lu, Jinming; Cen, YijingMitochondrial genomes reveal diverse lineages of Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psyllidae) in Kenya and La ReunionBIOLOGICAL INVASIONS 1387-35472021 23(10):3109-3117MBai, Liqun; Hu, Kaikai; Jin, Shouwen; Wen, Xianhong; Xu, Weiqiang; Wang, DaqilConstruction of six Zn2+/Cd2+ supramolecules from 3,5-dimethylpyrazole: their synthesis and characterization!JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 0095-89722021 74(11):1834-1855gLou, Gaobo; Ma, Zhewen; Dai, Jinfeng; Bai, Zhicheng; Fu, Shenyuan; Huo, Siqi; Qian, Lijun; Song, PinganFully Biobased Surface-Functionalized Microcrystalline Cellulose via Green Self-Assembly toward Fire-Retardant, Strong, and Tough Epoxy Biocomposites 2021-10-112021 9(40):13595-13605EYang, Jiayao; Wang, Hengxu; Liu, Xiaohuan; Fu, Shenyuan; Song, PinganxA nano-TiO2/regenerated cellulose biohybrid enables simultaneously improved strength and toughness of solid epoxy resins!COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 0266-3538 2021-8-18 2021 212: Lou, Gaobo; Pei, Gu; Wu, Yitian; Lu, Yingzhuo; Wu, Yatao; Zhu, Xinqiang; Pang, Yajun; Shen, Zhehong; Wu, Qiang; Fu, Shenyuan; Chen, HaogCombustion conversion of wood to N, O co-doped 2D carbon nanosheets for zinc-ion hybrid supercapacitors 2021 413: KHu, Dong; Huang, Yuping; Zhang, Qiang; Yao, Lijian; Yang, Zidong; Sun, TongNumerical Simulation on Spatial-Frequency Domain Imaging for Estimating Optical Absorption and Scattering Properties of Two-Layered Horticultural ProductsAPPLIED SCIENCES-BASEL 2021 11(2): WChen, Yu; Xu, Keyou; Liu, Pei; Jiang, Ruyu; Qiu, Jingyi; Ding, Kangle; Fukuda, HiroatsuSpace as Sociocultural Construct: Reinterpreting the Traditional Residences in Jinqu Basin, China from the Perspective of Space SyntaxSUSTAINABILITY 2021 13(16): rMa, Zhewen; Liu, Xiaochen; Xu, Xiaodong; Liu, Lei; Yu, Bin; Maluk, Cristian; Huang, Guobo; Wang, Hao; Song, PinganBioinspired, Highly Adhesive, Nanostructured Polymeric Coatings for Superhydrophobic Fire-Extinguishing Thermal Insulation FoamACS NANO 1936-0851 2021-7-272021 15(7):11667-11680Xuan, Lingling; Zhang, Jie; Lu, Weitai; Gluza, Pawel; Ebert, Berit; Kotake, Toshihisa; Lu, Mengzhu; Zhang, Yuan; Clausen, Mads H.; Johnson, Kim L.; Doblin, Monika S.; Heazlewood, Joshua L.; Bacic, Antony; Song, Lili; Zeng, WeiRA Pipeline towards the Biochemical Characterization of the Arabidopsis GT14 Family+INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2021 22(3): oGuo, Kai; Liu, Sitong; Tu, Haoming; Wang, Zhikun; Chen, Liang; Lin, Haiqing; Miao, Maosheng; Xu, Jing; Liu, Wei%Crown ethers in hydrogenated graphene#PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 1463-9076 2021-9-142021 23(34):18983-18989ULi, Wenzhu; Zhang, Jing; Huang, Jingda; Shao, Yuanchao; Zhang, Wenbiao; Dai, ChunpingdMechanical and Adsorptive Properties of Foamed EVA-Modified Polypropylene/Bamboo Charcoal Composites MATERIALS 2021 14(6): SChai, Weisheng; Zhang, Liang; Li, Wenzhu; Zhang, Min; Huang, Jingda; Zhang, Wenbiao~Preparation of Plastics- and Foaming Agent-Free and Porous Bamboo Charcoal based Composites Using Sodium Silicate as Adhesives2021-5 2021 14(10): `Zhou, Kangning; Zhang, Yingying; Wu, Jiasen; Dou, Chunying; Ye, Zihao; Ye, Zhengqian; Fu, WeijundIntegrated Fertilization Regimes Boost Heavy Metals Accumulation and Biomass of Sedum alfredii Hance3PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 0031-94572021 90(4):1217-1232[Liu, Jingyi; Jia, Shifang; Lin, Xianxian; Cao, Huimin; Wang, Wenbin; Guo, Xi; Sun, Weisheng`Fabrication of thermal energy storage wood composite based on shape-stable phase change materialMATERIALS RESEARCH EXPRESS 2021 8(5): LLin, Xianxian; Jia, Shifang; Liu, Jingyi; Li, Xiaoke; Guo, Xi; Sun, WeishengiThermally induced flexible wood based on phase change materials for thermal energy storage and managementJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 0022-24612021 56(29):16570-16581jZhang, Shanshan; Li, Shi-Neng; Wu, Qiang; Li, Qian; Huang, Jingda; Li, Wenzhu; Zhang, Wenbiao; Wang, SiqunPhosphorus containing group and lignin toward intrinsically flame retardant cellulose nanofibril-based film with enhanced mechanical propertiesCOMPOSITES PART B-ENGINEERING 1359-8368dLiu, Yuan; Yao, Yaxin; Tao, Wenjing; Liu, Feng; Yang, Songbai; Zhao, Ayong; Song, Dan; Li, XiangchenaCoenzyme Q10 ameliorates BPA-induced apoptosis by regulating autophagy-related lysosomal pathways&ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 0147-6513 2021-9-15 2021 221: Shao, Chunyan; Zheng, Moufeng; Yu, Ziwei; Jiang, Sheng; Zhou, Bin; Song, Quanjiang; Ma, Tianning; Zhou, Yingshan; Dong, Wanyu; Li, Ding; Gu, Yao; Wang, Xiaodu; Song, HouhuitSupplemental Dietary Selenohomolanthionine Improve Antioxidant Activity and Immune Function in Weaned Beagle PuppiesbZhang, Xu; Chen, Guangsheng; Cai, Lingxiao; Jiao, Hongbo; Hua, Jianwen; Luo, Xifang; Wei, XinliangImpact Assessments of Typhoon Lekima on Forest Damages in Subtropical China Using Machine Learning Methods and Landsat 8 OLI Imagery 2021 13(9): EWu, Shaozhen; He, Zhiping; Wang, Qingqing; Wu, Fenghua; Liu, XingquanResponse Surface Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Peptides of Chinese Pecan (Carya cathayensis) and Ana< lysis of Their Antioxidant Capacities and Structures:INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS 1573-31492021 27(2):1239-1251ZHe, Zhiping; Ye, Minqian; Zhang, Youqing; Wu, Fenghua; Fu, Maorun; Sun, Fei; Liu, XingquanEffect of seed size and drying temperature on the hot air drying kinetics and quality of Chinese hickory (Carya cathayensis) storage+JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 0145-8892 2021 45(9): Zheng, Jiawen; Ying, Quansheng; Fang, Chunying; Sun, Nan; Si, Menglu; Yang, Jing; Zhu, Biao; Ruan, Yong-Ling; Zhu, Zhujun; He, YongVAlternative oxidase pathway is likely involved in waterlogging tolerance of watermelon 2021-2-27 2021 278:tZheng, Jiawen; Fang, Chunying; Ru, Lei; Sun, Nan; Liu, Yuanyuan; Huang, Yunping; Wang, Yuhong; Zhu, Zhujun; He, YongRole of Glutathione-Ascorbate Cycle and Photosynthetic Electronic Transfer in Alternative Oxidase-Manipulated Waterlogging Tolerance in Watermelon SeedlingsHORTICULTURAE 2021 7(6): Wang, Jianhua; Wang, Ketao; Lyu, Shiheng; Huang, Jianqin; Huang, Chunying; Xing, Yulin; Wang, Yige; Xu, Yifan; Li, Peipei; Hong, Junyan; Xi, Jianwei; Si, Xiaolin; Ye, Hongyu; Li, YanGenome-Wide Identification of Tannase Genes and Their Function of Wound Response and Astringent Substances Accumulation in Juglandaceae2021 12:Xiao, Longdong; Li, Chong; Cai, Yue; Zhou, Tao; Zhou, Mingxing; Gao, Xueyan; Shi, Yongjun; Du, Huaqiang; Zhou, Guomo; Zhou, YufengInteractions between soil properties and the rhizome-root distribution in a 12-year Moso bamboo reforested region: Combining ground-penetrating radar and soil coring in the field 2021-12-15 2021 800:JYang, Xi; Han, Hui; Li, Baoling; Zhang, Dayu; Zhang, Zhilin; Xie, YongjianFumigant toxicity and physiological effects of spearmint (Mentha spicata, Lamiaceae) essential oil and its major constituents against Reticulitermes dabieshanensis 2021 171:yLu, Yingzhuo; Wu, Yitian; Yang, Jin; Zhu, Xinqiang; Sun, Fangli; Li, Lu; Shen, Zhehong; Pang, Yajun; Wu, Qiang; Chen, HaoWGentle fabrication of colorful superhydrophobic bamboo based on metal-organic framework(JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 0021-97972021 593:41-50kLin, Peng; Jiang, Yingqiu; Ru, Xiaolin; Che, Wenbo; Zhang, Xiaochun; Ma, Lingfei; Hou, Junfeng; Yu, YoumingwEvaluating the Flame Retardancy of Shaving Super Bamboo Layer by Layer Self-Assembly With Phytic Acid-PolyethyleneimineFRONTIERS IN MATERIALS 2296-8016 2021-8-162021 8:ZLin, Peng; Xu, Yuchen; Hou, Junfeng; Zhang, Xiaochun; Ma, Lingfei; Che, Wenbo; Yu, YouminglImproving the Flame Retardancy of Bamboo Slices by Coating With Melamine-Phytate via Layer-by-Layer AssemblyWTeng, Zhiyan; Zheng, Weiwei; Yu, Youjian; Hong, Seung-Beom; Zhu, Zhujun; Zang, YunxiangEffects of BrMYC2/3/4 on Plant Development, Glucosinolate Metabolism, and Sclerotinia sclerotiorum Resistance in Transgenic Arabidopsis thaliana;Mou, Da-Sheng; Fang, Jia-Jie; Dai, Chao-Qing; Wang, Yue-YueJPhotovoltaic spatial solitons and periodic waves in a photovoltaic crystalOPTIK 0030-4026 2021 227:<Fang, Jia-Jie; Mou, Da-Sheng; Zhang, Hui-Cong; Wang, Yue-YueKDiscrete fractional soliton dynamics of the fractional Ablowitz-Ladik model 2021 228:~Chen, Hao; Zheng, Yu; Zhu, Xinqiang; Hong, Wenliang; Tong, Yifei; Lu, Yingzhuo; Pei, Gu; Pang, Yajun; Shen, Zhehong; Guan, Cao?Bamboo-derived porous carbons for Zn-ion hybrid supercapacitorsMATERIALS RESEARCH BULLETIN 0025-5408 2021 139:cHou, Junfeng; Jiang, Yingqiu; Yin, Yeqiao; Zhang, Weigang; Chen, Haili; Yu, Youming; Jiang, ZhihongExperimental study and comparative numerical modeling of creep behavior of white oak wood with various distributions of earlywood vessel beltJOURNAL OF WOOD SCIENCE 1435-0211 2021 67(1): Tao, Yingjie; Liu, Wenning; Li, Zhipeng; Zheng, Yu; Zhu, Xinqiang; Wang, Han; Wang, Yani; Lin, Quan; Wu, Qiang; Pang, Yajun; Shen, Zhehong; Chen, HaoOBoosting supercapacitive performance of flexible carbon via surface engineering 2021-10-152021 602:636-645eZhu, Xinqiang; Wu, Yatao; Lu, Yingzhuo; Sun, Yangyi; Wu, Qiang; Pang, Yajun; Shen, Zhehong; Chen, HaoxAluminum-doping-based method for the improvement of the cycle life of cobalt-nickel hydroxides for nickel-zinc batteries2021 587:693-702Wu, Yatao; Chen, Hao; Lu, Yingzhuo; Yang, Jin; Zhu, Xinqiang; Zheng, Yu; Lou, Gaobo; Wu, Yitian; Wu, Qiang; Shen, Zhehong; Pan, ZhenghuiRational design of cobalt-nickel double hydroxides for flexible asymmetric supercapacitor with improved electrochemical performance2021 581:455-464~Luo, Xin; Du, Huaqiang; Zhou, Guomo; Li, Xuejian; Mao, Fangjie; Zhu, Di'en; Xu, Yanxin; Zhang, Meng; He, Shaobai; Huang, Zihao{A Novel Query Strategy-Based Rank Batch-Mode Active Learning Method for High-Resolution Remote Sensing Image Classification 2021 13(11):bHou, Dan; Li, Ling; Ma, Tengfei; Pei, Jialong; Zhao, Zhongyu; Lu, Mengzhu; Wu, Aimin; Lin, XinchunPThe SOC1-like gene BoMADS50 is associated with the flowering of Bambusa oldhamiiHORTICULTURE RESEARCH 2662-6810 2021 8(1):Wang, Mei; Guo, Wenping; Li, Jun; Pan, Xiangjian; Pan, Lihao; Zhao, Juan; Zhang, Yiwei; Cai, Shitian; Huang, Xia; Wang, An; Liu, QingpoThe miR528-AO Module Confers Enhanced Salt Tolerance in Rice by Modulating the Ascorbic Acid and Abscisic Acid Metabolism and ROS Scavenging*JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 0021-8561 2021-8-112021 69(31):8634-8648Hu, Xin; Zuo, JianfangThe CCCH zinc finger family of soybean (Glycine max L.): genome-wide identification, expression, domestication, GWAS and haplotype analysis BMC GENOMICS 1471-2164 2021 22(1):AXuan, Ruoyue; Dai, Qingfeng; He, Can; Zhang, Dayu; Pan, ChengyuanSynonymy of soil-feeding termites Pseudocapritermes sowerbyi and Pseudocapritermes largus, with evidence from morphology and genetics"JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 1226-86152021 24(1):421-428RChen, Tong; Qian, Jiaojun; Dai, Qingfeng; Pan, Chengyuan; Li, Baoling; Zhang, Dayu[The complete mitochondrial genome of Reticulitermes ovatilabrum (Isoptera: Rhinotermitidae)"MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES 2021-3-102021 6(3):794-795SCui, Feng; Zhu, Yunlong; Di, Shanshan; Wang, Xinquan; Zhang, Yiming; Chai, TingtingToxicological Study on Chiral Fluoxetine Exposure to Adult Zebrafish (Danio rerio): Enantioselective and Sexual Mechanism on Disruption of the Brain Serotonergic System"ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 0013-936X2021 55(11):7479-7490Xu, Longjie; Li, Kexin; Xv, Liuli; Zhang, Haihua; Zhang, Yahui; Liu, Xv; Xu, Yongquan; Yin, Junfeng; Qin, Dingkui; Jin, Peng; Du, QizhencPreparation of scented teas by sustained-release of aroma from essential oils-casein nanocompositesLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0023-6438 2021 146:Yuan, Rong; Cao, Yuefen; Li, Tengyu; Yang, Feng; Yu, Li; Qin, Yuan; Du, Xiongming; Liu, Fang; Ding, Mingquan; Jiang, Yurong; Zhang, Hua; Paterson, Andrew H.; Rong, JunkangnDifferentiation in the genetic basis of stem trichome development between cultivated tetraploid cotton species 2021-2-25 2021 21(1):XTeng, Zhiyan; Yu, Youjian; Zhu, Zhujun; Hong, Seung-Beom; Yang, Bingxian; Zang, YunxiangMelatonin elevated Sclerotinia sclerotiorum resistance via modulation of ATP and glucosinolate biosynthesis in Brassica rapa ssp. pekinensisJOURNAL OF PROTEOMICS 1874-3919 2021 243:9Tong, Sen-Miao; Gao, Ben-Jie; Peng, Han; Feng, Ming-GuangEssential Roles of Two FRQ Proteins (Frq1 and Frq2) in Beauveria bassiana's Virulence, Infection Cycle, and Calcofluor-Specific Signaling&APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 0099-2240 2021 87(6):%Lv, Zunfu; Zhang, Simeng; Lu, Guoquan@Effect of Light Regulation on the Quality of Sweetpotato Sprouts HORTSCIENCE 0018-5345< 2021 56(3):374-379XWang, Han; He, Ke; Zeng, Xuehua; Zhou, Xiaolong; Yan, Feifei; Yang, Songbai; Zhao, AyongIsolation and identification of goose skeletal muscle satellite cells and preliminary study on the function of C1q and tumor necrosis factor-related protein 3 geneANIMAL BIOSCIENCE 2765-01892021 34(6):1078-1087cCheng, Changyong; Han, Xiao; Xu, Jiali; Sun, Jing; Li, Kang; Han, Yue; Chen, Mianmian; Song, HouhuiYjbH mediates the oxidative stress response and infection by regulating SpxA1 and the phosphoenolpyruvate-carbohydrate phosphotransferase system (PTS) in Listeria monocytogenes GUT MICROBES 1949-0976 2021 13(1):tZhang, Jingjing; Du, Chungui; Peng, Rui; Hu, Ailian; Li, Qi; Liu, Chunlin; Shan, Yingying; Chen, Shiqin; Yin, Wenxiu;Antimildew Treatment and Control Effect of Citral on Bamboo 2021-8-30 2021 2021:fLi, Ruixia; Wu, Chenli; Zhu, Liang; Hu, Zhouyang; Xu, Jialong; Yang, Youyou; Yang, Fang; Ma, ZhongqingRegulation of the elemental distribution in biomass by the torrefaction pretreatment using different atmospheres and its influence on the subsequent pyrolysis behaviorsFUEL PROCESSING TECHNOLOGY 0378-3820 2021 222:~Xu, Jialong; Huang, Ming; Hu, Zhouyang; Zhang, Wenbiao; Li, Yunchao; Yang, Youyou; Zhou, Yicong; Zhou, Songzhen; Ma, ZhongqingZPrediction and modeling of the basic properties of biomass after torrefaction pretreatment+JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 0165-2370 2021 159:lLi, Wenzhu; Zhang, Liang; Chai, Weisheng; Yin, Ningning; Semple, Kate; Li, Lu; Zhang, Wenbiao; Dai, ChunpingEnhancement of Flame Retardancy and Mechanical Properties of Polylactic Acid with a Biodegradable Fire-Retardant Filler System Based on Bamboo CharcoalPOLYMERS 2021 13(13):SLi, Hao-Zhe; Zhang, Yu-Nan; Guo, Jian-Zhong; Lv, Jian-Quan; Huan, Wei-Wei; Li, BingPreparation of hydrochar with high adsorption performance for methylene blue by co-hydrothermal carbonization of polyvinyl chloride and bamboo 2021 337:(He, Zhipeng; Deng, Ye; Yu, Kang; Li, LeieDoes public pension impact migrant workers' nutrition: evidence from urban pension insurance in ChinaCIENCIA RURAL 0103-8478 2021 51(12):.Xu, Caiyao; Pu, Lijie; Kong, Fanbin; Li, Bowei\Spatio-Temporal Change of Land Use in a Coastal Reclamation Area: A Complex Network Approach 2021 13(16):bZhou, Qingteng; Guo, Ming; Wu, Shenchun; Fornara, Dario; Sarkar, Binoy; Sun, Liping; Wang, HailongzElectrochemical sensor based on corncob biochar layer supported chitosan-MIPs for determination of dibutyl phthalate (DBP)&JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 1572-6657 2021 897:OShao, Yan; Zhao, Xiao-Xue; Guo, Ming; Zheng, Yi-Lu; Wu, Rong-Hui; Pan, Lan-YingDelivery Mechanism of the Pharmaceutical Complex of Genistein-Adenine Based on Spectroscopic and Molecular Modelling at Atomic ScaleCHEMISTRY & BIODIVERSITY 1612-1872 2021 18(2):;Zhou, Qingteng; Guo, Ming; Ni, Kaijie; Kerton, Francesca M.Construction of supramolecular laccase enzymes and understanding of catalytic dye degradation using multispectral and molecular docking approaches REACTION CHEMISTRY & ENGINEERING 2058-98832021 6(10):1940-19499Li, Jiajun; Guo, Ming; Shao, Yan; Yu, Hongwei; Ni, KaijieXElectrocatalytic Properties of a Novel beta-PbO2/Halloysite Nanotube Composite Electrode ACS OMEGA 2470-13432021 6(8):5436-5444KLi, Jinyun; Guo, Ming; Wang, Yiping; Ye, Bihuan; Chen, Youwu; Yang, Xuejuan`Preparation of biological sustained-release nanocapsules and explore on algae-killing propertiesJOURNAL OF ADVANCED RESEARCH 2090-12322021 31:87-96WNi, Zhongjin; Cao, Xiaohai; Wang, Xinyi; Zhou, Shiyu; Zhang, Caixia; Xu, Bin; Ni, YihuamFacile Synthesis of Copper(I) Oxide Nanochains and the Photo-Thermal Conversion Performance of Its NanofluidsCOATINGS 2021 11(7):UDai, Fangfang; Zhou, Feng; Chen, Junlang; Liang, Shanshan; Chen, Liang; Fang, HaipinglUltrahigh water permeation with a high multivalent metal ion rejection rate through graphene oxide membranes JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2050-74882021 9(17):10672-10677/Long, Junsong; Tang, Mengping; Chen, GuangshengInfluence of strata-specific forest structural features on the regeneration of the evergreen broad-leaved forest in Tianmu MountainPLOS ONE 1932-6203 2021-2-23 2021 16(2):rShi, Yanke; Lin, Hui; Ma, Junwei; Zhu, Rongrong; Sun, Wanchun; Lin, Xiaoyan; Zhang, Jin; Zheng, Huabao; Zhang, XinIDegradation of tetracycline antibiotics by Arthrobacter nicotianae OTC-16JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 0304-3894 2021 403:;Zhang, Xin; Zhu, Rongrong; Li, Weilin; Ma, Junwei; Lin, HuiGenomic insights into the antibiotic resistance pattern of the tetracycline-degrading bacterium, Arthrobacter nicotianae OTC-16 2021 11(1):(Piao, Chunlan; Wu, Jinguo; Cui, Min-LongThe combination of R2R3-MYB gene AmRosea1 and hairy root culture is a useful tool for rapidly induction and production of anthocyanins in Antirrhinum majus L AMB EXPRESS 2191-0855FYuan, Fangxing; Fang, Luming; Sun, Linhao; Zheng, Siqing; Zheng, XinyuXDevelopment of a portable measuring device for diameter at breast height and tree height"AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE 0379-52922021 138(1):25-50aNie, Wenbin; Shi, Yan; Siaw, Martin John; Yang, Fan; Wu, Renwu; Wu, Xu; Zheng, Xueyan; Bao, ZhiyigConstructing and optimizing ecological network at county and town Scale: The case of Anji County, ChinaECOLOGICAL INDICATORS 1470-160X 2021 132:1Sun, Zhizhong; Xie, Lijuan; Hu, Dong; Ying, Yibin{An artificial neural network model for accurate and efficient optical property mapping from spatial-frequency domain images(COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 0168-1699 2021 188:$Xu, Dayu; Lu, Chunping; Zhang, XuyaopAn Ecological Development Level Evaluation of the Forestry Industry in China Based on a Hybrid Ensemble ApproachFORESTS 2021 12(9):9Ji, Yu; Zhu, Ruiyao; Shen, Yue; Tan, Qiong; Chen, JunlangVComparison of loading and unloading of different small drugs on graphene and its oxideJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 0167-7322 2021 341:GXu, Yi-Qing; Li, Xia; Zhou, Lu; Zhou, Yi-Min; Wang, Fei; Zhou, Guo-QuanRExperimental investigation in Airy transform of Gaussian beams with optical vortex2021 28:Cao, Qi-Hao; Dai, Chao-QingnSymmetric and Anti-Symmetric Solitons of the Fractional Second- and Third-Order Nonlinear Schrodinger EquationCHINESE PHYSICS LETTERS 0256-307X 2021 38(9):RZhou, Lu; Zhou, Tong; Wang, Fei; Li, Xia; Chen, Ruipin; Zhou, Yimin; Zhou, GuoquanFRealization and measurement of Airy transform of Gaussian vortex beamsOPTICS AND LASER TECHNOLOGY 0030-3992 2021 143:KZhou, Guoquan; Zhou, Tong; Wang, Fei; Chen, Ruipin; Mei, Zhangrong; Li, Xia>Properties of Airy transform of elegant Hermite-Gaussian beams 2021 140::Guo, Ming; Hu, Yinglu; Wang, Rui; Yu, Hongwei; Sun, LipingdMolecularly imprinted polymer-based photocatalyst for highly selective degradation of methylene blue 2021 194:He, Tao; Wang, Yue-YuewDark-multi-soliton and soliton molecule solutions of stochastic nonlinear Schrodinger equation in the white noise spaceAPPLIED MATHEMATICS LETTERS 0893-9659 2021 121:)Han, Hao-Bin; Li, Hui-Jun; Dai, Chao-QingtWick-type stochastic multi-soliton and soliton molecule solutions in the framework of nonlinear Schrodinger equation 2021 120:'Zhang, Huicong; Weng, Zhiwei; Yuan, Jie1Vector vortex breathers in thermal nonlocal mediaOPTICS COMMUNICATIONS 0030-4018 2021 492:?Stabilization of vector vortex beams in thermal nonlinear media 2021 238:oWu, Yanping; Zhang, Haoran; Zhang, Ruiqiang; Cao, Guangtian; Li, Qing; Zhang, Bing; Wang, Yongxia; Yang, CaimeiaSerum metabolome and gut microbiome al< terations in broiler chickens supplemented with lauric acidPOULTRY SCIENCE 2021 100(9):QNiu, Dong; Chen, Kun-Lin; Wang, Yi; Li, Xiao-Qing; Liu, Lu; Ma, Xiang; Duan, Xing]Hexestrol Deteriorates Oocyte Quality via Perturbation of Mitochondrial Dynamics and Function+FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 2296-634X2021 9:1Zhou, Xinyan; Hao, Jin; Kong, Yilin; Xu, RunshengUIron-catalyzed cascade reaction of C(sp(3))-Se bond cross-coupling/C-N bond formationCHEMICAL COMMUNICATIONS 1359-73452021 57(44):5426-5429ELi, Si-Yuan; Teng, Hua-Jing; Guo, Jian-Zhong; Wang, Yu-Xuan; Li, BingaEnhanced removal of Cr(VI) by nitrogen-doped hydrochar prepared from bamboo and ammonium chloride 2021 342:UXiong, Qianwen; Luo, Guofu; Zheng, Fang; Wu, Kun; Yang, Huining; Chen, Lei; Tian, WeioStructural characterization and evaluation the elicitors activity of polysaccharides from Chrysanthemum indicum 2021 263:Huang, Kuanguan; Wang, Jie; Huang, Junhao; Zhang, Shouke; Vogler, Alfried P.; Liu, Quanquan; Li, Yongchun; Yang, Maowei; Li, You; Zhou, XuguoUHost Phylogeny and Diet Shape Gut Microbial Communities Within Bamboo-Feeding Insects 2021-6-225Wang, Wenqi; Wang, Xiaogang; Xu, Bijun; Chen, JunlangXOptical image encryption and authentication using phase-only computer-generated hologram OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING 0143-8166Wei, Haoyu; Wang, XiaogangxOptical multiple-image authentication and encryption based on phase retrieval and interference with sparsity constraints 2021 142:QAo, Guiyan; Xu, Qianqian; Liu, Qiang; Xiong, Lichun; Wang, Fengting; Wu, WeiguangThe Influence of Nontimber Forest Products Development on the Economic-Ecological Coordination-Evidence from Lin'an District, Zhejiang Province, China 2021 13(2):6Zhou, Xinyan; Xue, Yueqin; Cheng, Yiying; Xu, RunshengCopper-catalyzed tandem reaction of cyclic esterification/selenoxidation for 11-oxo-11H-5-oxa-11-selena-benzo[a] fluoren-6-ones synthesisARKIVOC 1551-7004 2021 119-129 Liu, JianchaoRisk assessment of possible impacts of climate change and irrigation on wheat yield and quality with a modified CERES-Wheat model#JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE 2040-22442021 12(6):2444-2459SHan, Yini; Wang, G. Geoff; Wu, Tonggui; Chen, Wenjing; Ji, Yongliang; Jin, SonghengbFertilization Failed to Make Positive Effects on Torreya grandis in Severe N-Deposition Subtropics 2021 13(17):1Xie, Hongtao; Tang, Yu; Yu, Mukui; Wang, G. GeoffThe effects of afforestation tree species mixing on soil organic carbon stock, nutrients accumulation, and understory vegetation diversity on reclaimed coastal lands in Eastern ChinaGLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION 2351-98942021 26:XZhang, Yuting; Gao, Xingjun; Fang, Wei; Liu, Bin; Jin, Shouwen; Wang, Daqi; Xu, WeiqiangCrystal structure of five solid forms from isonicotinamide and carboxylic acids assembled by classical hydrogen bonds and other noncovalent interactions 2021 1233:>Chen, Pei; Yang, Wanxia; Wen, Minxue; Jin, Songheng; Liu, YangHydrogen sulfide alleviates salinity stress in Cyclocarya paliurus by maintaining chlorophyll fluorescence and regulating nitric oxide level and antioxidant capacity2021 167:738-747dGuo, Jiahua; Zhang, Yuqi; Jin, Shouwen; Yu, Yaoling; Fang, Wei; Hu, Kaikai; Xu, Weiqiang; Wang, Daqi}Construction of five non-covalent-fabricated Zn2+/Cd2+ supramolecules from 3,5-dimethylpyrazole: Their synthesis and features 2021-4-15 2021 1230:]Zhang, Yuting; Hu, Kaikai; Chen, Jiayan; Zhang, Lijun; Xu, Weiqiang; Jin, Shouwen; Wang, DaqizEleven adducts from 4-methylbenzo[d]thiazol-2-amineand Carboxylic Acids via Classical H-bonds and Noncovalent Associations 2021 1229::Hu, Kaikai; Jin, Shouwen; Fang, Wei; Guo, Ming; Wang, DaqiNoncovalent-bonded 3D Cd(II) and Zn(II) supramolecular metal-organic frameworks from 3,3 ',5,5 '-tetramethyl-4,4 '-bipyrazole and carboxylates2021 74(7):1106-1123[Zhong, Xiaojun; Lu, Ranran; Liu, Fuwen; Ye, Jinjie; Zhao, Junyang; Wang, Fei; Yang, MenghuanIdentification of LuxR Family Regulators That Integrate Into Quorum Sensing Circuit in Vibrio parahaemolyticus 2021-6-29gLi, Chong; Cai, Yue; Xiao, Longdong; Gao, Xueyan; Shi, Yongjun; Du, Huaqiang; Zhou, Yufeng; Zhou, GuomoEffects of different planting approaches and site conditions on aboveground carbon storage along a 10-year chronosequence after moso bamboo reforestation 2021 482:~Fang, Xudong; Mei, Zhenghao; Chen, Jiaqi; Xiong, Siyi; Ning, Jingyuan; Jiang, Chenhao; Gao, Yuanyuan; Yi, Xiaomei; Hui, GuohuawA Trehalose Quantitative Sensor Based on Ni Foam Material Modified with Graphene Oxidated and Non-linear Analysis ModelFOOD ANALYTICAL METHODS 1936-97512021 14(9):1977-1985dHuang, Ruixiao; Ning, Jingyuan; Mei, Zhenghao; Fang, Xudong; Yi, Xiaomei; Gao, Yuanyuan; Hui, GuohuaOStudy of delivery path optimization solution based on improved ant colony model!MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 1380-75012021 80(19):28975-28987RYuan, Fangxing; Chen, Sheng; Fang, Luming; Zheng, Siqing; Liu, Yuzhen; Ren, Junjun@A Method to Locate Tree Positions Using Ultrawideband Technology`Jiang, Chenhao; Ning, Jingyuan; Mei, Zhenghao; Chen, Jiaqi; Gao, Yuanyuan; Yi, Xiaomei; Wu, PengDevelopment of food electronic nose for prawn (macrobrachium rosenbergii) quality rapid assessment and their relationship with the physicochemical index(INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 1094-29122021 24(1):346-353~He, Zhiping; Liu, Xingquan; Wu, Fenghua; Wu, Shaozhen; Rankin, Gary O'Neal; Martinez, Ivan; Rojanasakul, Yon; Chen, Yi Charlie^Gallic Acid Induces S and G2 Phase Arrest and Apoptosis in Human Ovarian Cancer Cells In Vitro 2021 11(9):Zhu, Fanglun; Zhang, Cheng; Shan, Shengdao; Yuan, Wenqiao; PawLowski, Artur; Song, Chengfang; Cao, Yucheng; LI, Yongfu; Wangj, Junjie; Qian, JinyaoiEFFICIENT PHOSPHATE REMOVAL IN SWINE WASTEWATEWATER USING Fe-Mn-MODIFIED PYRO/HYDROCHAR FROM SWINE MANURE"ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 0324-88282021 47(3):83-101tMa, Jiawei; Zhong, Bin; Khan, Mohammad Aman; Wu, Dongtao; Zhu, Youwei; Wang, Ying; Xie, Xiaocui; Liu, Hong; Liu, Dan`Transport of Mobile Particles in Heavy Metal Contaminated Soil with Simulated Acid Rain Leaching6BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 0007-48612021 106(6):965-969Liao, Shiyan; Jin, Gaoqi; Khan, Muhammad Aman; Zhu, Youwei; Duan, Lili; Luo, Wenxuan; Jia, Junwei; Zhong, Bin; Ma, Jiawei; Ye, Zhengqian; Liu, Dan{The quantitative source apportionment of heavy metals in peri-urban agricultural soils with UNMIX and input fluxes analysis%ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION 2352-18642021 21:Xu Weijie; Hou Shuzhen; AmanKhan, Muhammad; Chao Yu; Xiao Linlin; Ruan Zebin; Hong Liu; Chen Zhenhua; Ceng Shengwei; Ye, Zhengqian; Dan LiuoEffect of water and fertilization management on Cd immobilization and bioavailability in Cd-polluted paddy soil CHEMOSPHERE 0045-6535 2021 276:Li, Yaqian; Wang, Yajun; Khan, Muhammad Aman; Luo, Wenxuan; Xiang, Zichen; Xu, Weijie; Zhong, Bin; Ma, Jiawei; Ye, Zhengqian; Zhu, Youwei; Duan, Lili; Liu, DanWEffect of plant extracts and citric acid on phytoremediation of metal-contaminated soil 2021 211:gChen, Bin; Lin, Zhihao; Wu, Ronghui; Jin, Shouwen; Dong, Lingfeng; Bai, Liqun; Xu, Weiqiang; Wang, DaqiNine Supramolecular Adducts of 4-dimethylaminopyridine and Carboxylic acids Assembled by Classical Hydrogen Bonds and Other Noncovalent Intermolecular Interactions 2021 1239:cWu, Ronghui; Chen, Zhuoran; Gao, Xingjun; Chen, Xinlei; Jin, Shouwen; He, Li; Chen, Bin; Wang, DaqizPreparation and characterization of eight crystalline supramolecular salts from 4-dimethylaminopyridine and aromatic acids 2021 1246:&Mou, Da-Sheng; Fang, Jia-Jie; Fan,< YanDiscrete localized excitations for discrete conformable fractional cubic-quintic Ginzburg-Landau model possessing the non-local quintic term 2021 244:8Wu, Ronghui; Yu, Yi; Guo, Ming; Jin, Shouwen; Wang, DaqieEight salts of 4-dimethylaminopyridine and organic acids by H-bonds and some noncovalent associations#Li, Lanying; Lu, Gang; Shen, YueqinWThe evolution and impact of timber markets in China's southern collective forest region 2021 123:oZhang, Yiming; Yu, Jinsheng; Lai, Shuyu; Song, Jian; Wu, Xiaomei; Wang, Dingnan; Pang, Linjiang; Chai, TingtingRapid determination of histamine level in seafood using read-out strips based on high-performance thin layer chromatography modified with self-visualization nanomaterials FOOD CONTROL 0956-7135 2021 122:>Zhan, Yihua; Wu, Tingting; Zhao, Xuan; Wang, Zhanqi; Chen, YueComparative physiological and full-length transcriptome analyses reveal the molecular mechanism of melatonin-mediated salt tolerance in okra (Abelmoschus esculentus L.)dShen, Jie; Liu, Peng; Sun, Yongqi; Xu, Xiaoxiao; Guo, Longfei; Rao, Qiong; Chen, Minlan; Liu, XunyuexEmbryonic exposure to prothioconazole induces oxidative stress and apoptosis in zebrafish (Danio rerio) early life stage 2021-2-20 2021 756:Cao, Yuefen; Huang, Hui; Yu, Yanjun; Dai, Huaqin; Hao, Huanfeng; Zhang, Hua; Jiang, Yurong; Ding, Mingquan; Li, Feifei; Tu, Lili; Kong, Zhaosheng; Rong, JunkangA Modified Actin (Gly65Val Substitution) Expressed in Cotton Disrupts Polymerization of Actin Filaments Leading to the Phenotype of Ligon Lintless-1 (Li-1) Mutant 2021 22(6):vHe, Yong; Zhou, Jiaxiang; Hu, Yanfei; Fang, Chunying; Yu, Youjian; Yang, Jing; Zhu, Biao; Ruan, Yong-Ling; Zhu, Zhujun~Overexpression of sly-miR398b increased salt sensitivity likely via regulating antioxidant system and photosynthesis in tomato%ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 0098-8472 2021 181:-Du, Changxia; Li, Hao; Liu, Chen; Fan, HuaifuUnderstanding of the postgerminative development response to salinity and drought stresses in cucumber seeds by integrated proteomics and transcriptomics analysis 2021-2-10 2021 232:dZhang, He; Zhou, Shuqian; Pristijono, Penta; Golding, John B.; Yang, Huqing; Chen, Gang; Li, Yongxin[Role of AOX in low-temperature conditioning induced chilling tolerance in sweetpotato roots 2021 288:TWang, Jie; Wang, Hui; Wu, Xinxing; Zhang, Yan; Jiang, Jun; Han, Shuaibo; Sun, FangliYAnti-mold activity and reaction mechanism of bamboo modified with laccase-mediated thymol 2021-11-15 2021 172:HAo, Guiyan; Liu, Qiang; Qin, Li; Chen, Minghao; Liu, Shuai; Wu, WeiguangOrganization model, vertical integration, and farmers' income growth: Empirical evidence from large-scale farmers in Lin'an, China 2021 16(6):>Zhu, Liqing; Ye, Jiewang; Lu, Weimiao; Zhang, Yan; Jin, ZhenfuImproved Flame Retardancy and Thermal Stability of P- and N-containing Diphenol Epoxy Resins from Lignin Oxidation Degraded Derivatives BIORESOURCES 1930-21262021 16(1):529-545XZhang, Jingjing; Du, Chungui; Li, Qi; Hu, Ailian; Peng, Rui; Sun, Fangli; Zhang, WeigangInhibition mechanism and antibacterial activity of natural antibacterial agent citral on bamboo mould and its anti-mildew effect on bambooROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE 2054-5703 2021-4-21 2021 8(4):\Chen, Yipeng; Dang, Baokang; Fu, Jinzhou; Wang, Chao; Li, Caicai; Sun, Qingfeng; Li, Huiqiao@Cellulose-Based Hybrid Structural Material for Radiative Cooling NANO LETTERS 1530-6984 2021-1-132021 21(1):397-404Wang, Hanwei; Fu, Jinzhou; Wang, Chao; Zhang, Ruiwang; Yang, Yushan; Li, Yingying; Li, Caicai; Sun, Qingfeng; Li, Huiqiao; Zhai, Tianyou=A Universal Aqueous Conductive Binder for Flexible ElectrodesADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 1616-301X 2021 31(34):ELu, Weimiao; Ye, Jiewang; Zhu, Lianghai; Jin, Zhenfu; Matsumoto, YujijIntumescent Flame Retardant Mechanism of Lignosulfonate as a Char Forming Agent in Rigid Polyurethane Foam 2021 13(10):|Liu, Lei; Zhu, Menghe; Shi, Yongqian; Xu, Xiaodong; Ma, Zhewen; Yu, Bin; Fu, Shenyuan; Huang, Guobo; Wang, Hao; Song, PinganpFunctionalizing MXene towards highly stretchable, ultratough, fatigue- and fire-resistant polymer nanocomposites 2021 424:8Li, Qian; Li, Yujie; Chen, Yifan; Wu, Qiang; Wang, SiqunuAn Effective Method for Preparation of Liquid Phosphoric Anhydride and Its Application in Flame Retardant Epoxy Resin 2021 14(9):xHuang, Jingda; Li, Mengmeng; Lu, Youwei; Ren, Changying; Wang, Siqun; Wu, Qiang; Li, Qian; Zhang, Wenbiao; Liu, XianmiaoUA facile preparation of superhydrophobic L-CNC-coated meshes for oil-water separation 2021-4-232021 11(23):13992-13999FLi, Qian; Li, Yuehu; Jin, Zehua; Li, Yujie; Chen, Yifan; Zhou, JinpingrViscoelasticity and Solution Stability of Cyanoethylcellulose with Different Molecular Weights in Aqueous Solution MOLECULES 2021 26(11):dHua, Yating; Du, Chungui; Yu, Huilong; Hu, Ailian; Peng, Rui; Zhang, Jingjing; Li, Qi; Ma, ZhongqingFlame-Retardancy and Smoke Suppression Characteristics of Bamboo Impregnated with Silicate-Intercalated Calcium Aluminum Hydrotalcates2021 16(1):1311-1324pPeng, Rui; Yu, Huilong; Du, Chungui; Zhang, Jingjing; Hu, Ailian; Li, Qi; Hua, Yating; Liu, Hongzhi; Chu, ShiminPreparation of Uniformly Dispersed N-isopropylacrylamide/Acrylic acid/Nanosilver Composite Hydrogel and its Anti-Mold Properties2021 16(1):441-454Huang, Ming; Xu, Jialong; Ma, Zhongqing; Yang, Youyou; Zhou, Bingliang; Wu, Chenli; Ye, Jiewang; Zhao, Chao; Liu, Xiaohuan; Chen, Dengyu; Zhang, WenbiaoBio-BTX production from the shape selective catalytic fast pyrolysis of lignin using different zeolite catalysts: Relevance between the chemical structure and the yield of bio-BTX 2021 216:rLi, Cong; Zhu, Liang; Ma, Zhongqing; Yang, Youyou; Cai, Wei; Ye, Jiewang; Qian, Jun; Liu, Xiaohuan; Zuo, ZhaojiangOptimization of the nitrogen and oxygen element distribution in microalgae by ammonia torrefaction pretreatment and subsequent fast pyrolysis process for the production of N-containing chemicals 2021 321:He, Shengjia; Lu, JunqDissolved phosphorus export through baseflow in an intensively cultivated agricultural watershed of eastern China,ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 0944-13442021 28(25):32866-32878fWang, Zhi; Xu, Lihua; Shi, Yijun; Ma, Qiwei; Wu, Yaqi; Lu, Zhangwei; Mao, Liwei; Pang, Enqi; Zhang, QiqImpact of Land Use Change on Vegetation Carbon Storage During Rapid Urbanization: A Case Study of Hangzhou, ChinaCHINESE GEOGRAPHICAL SCIENCE 1002-00632021 31(2):209-222Pan, He; Yang, Xing; Chen, Hanbo; Sarkar, Binoy; Bolan, Nanthi; Shaheen, Sabry M.; Wu, Fengchang; Che, Lei; Ma, Yibing; Rinklebe, Jorg; Wang, HailongPristine and iron-engineered animal- and plant-derived biochars enhanced bacterial abundance and immobilized arsenic and lead in a contaminated soil 2021 763:?Ma, Xiaomin; Zhu, Biao; Nie, Yanxia; Liu, Yuan; Kuzyakov, YakovnRoot and mycorrhizal strategies for nutrient acquisition in forests under nitrogen deposition: A meta-analysisSOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 0038-0717 2021 163:6Chen, Ye; Zhou, Xiang; Guo, Kai; Chen, Sha-Ni; Su, XiuTranscriptomic insights into the effects of CytCo, a novel nematotoxic protein, on the pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus 2021-5-27/Wang, Qingyun; Qi, Lei; Wu, Hong; Huang, JunhaoNTwo new species of Heteropterna Skuse, 1888 (Diptera: Keroplatidae) from ChinaZOOTAXA 1175-5326 2021-6-142021 4985(4):277-284&Wang, Qingyun; Huang, Junhao; Wu, HongWMitogenomes provide insights into the phylogeny of mycetophilidae (Diptera: Sciaroidea)GENE 0378-1119 2021-5-30 2021 783:?Chen, Zuluan; Yang, Xue; Menzel, Frank; Wu, Hong; Huang, JunhaoSThree Oriental spe< cies of Pseudoaerumnosa Rudzinski (Diptera, Sciaridae) from China 2021-5-122021 4969(3):551-562dWei, Qiaoyu; Yin, Rui; Huang, Junhao; Vogler, Alfried P.; Li, Yongchun; Miao, Xiaoqian; Kardol, PaulSThe diversity of soil mesofauna declines after bamboo invasion in subtropical China 2021 789:3Liu, Caixia; Wang, Qingyun; Wu, Hong; Huang, JunhaoKCom1847618plete mitochondrial genome of Pnyxia scabiei (Diptera: Sciaridae)2021 6(1):102-103TMaliang, Huidong; Wang, Pinwei; Chen, Anliang; Liu, Hongbo; Lin, Haiping; Ma, JianyiBamboo Tar as a Novel Fungicide: Its Chemical Components, Laboratory Evaluation, and Field Efficacy Against False Smut and Sheath Blight of Rice and Powdery Mildew and Fusarium Wilt of CucumberPLANT DISEASE 0191-29172021 105(2):331-338RXi, Lulu; Zhou, Xiang; Liu, Yinquan; Li, You; Shi, Haojie; Wu, Hong; Huang, JunhaoBehavioural response of the fungus gnat, Bradysia impatiens (Diptera: Sciaridae) towards certain edible mushrooms and saprophytic fungiJOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 0931-20482021 145(5):458-466&Ye, Guofang; Zhang, Lvhao; Zhou, XiangLong noncoding RNAs are potentially involved in the degeneration of virulence in an aphid-obligate pathogen, Conidiobolus obscurus (Entomophthoromycotina) VIRULENCE 2150-55942021 12(1):1705-1716nHuimin, Ren; Hussain, Jamshaid; Wenjie, Li; Fenyong, Yao; Junjun, Guo; Youhan, Kong; Shenkui, Liu; Guoning, QizThe expression of constitutively active CPK3 impairs potassium uptake and transport in Arabidopsis under low K plus stress CELL CALCIUM 0143-41602021 98:nRen, Huimin; Su, Quansheng; Hussain, Jamshaid; Tang, Shouwu; Song, Wu; Sun, Yuqiang; Liu, Haifeng; Qi, GuoningdSlow anion channel GhSLAC1 is essential for stomatal closure in response to drought stress in cottonJOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 0176-1617 2021 258:^Ying, Hanting; Xia, Kai; Huang, Xinxi; Feng, Hailin; Yang, Yinhui; Du, Xiaochen; Huang, LeijunIEvaluation of water quality based on UAV images and the IMP-MPP algorithmECOLOGICAL INFORMATICS 1574-95412021 61:'Liu, Tongcun; Liu, Haoxin; Wang, YulongRExploiting local spatio-temporal characteristics for effective video understanding2021 80(21-23):31821-31836&Zhou, Lingting; Jia, Wei; Feng, HailinRReconstructing decorative texture of wooden board based on modified image quiltingJOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING 1017-9909 2021 30(2):pFang, Xudong; Chen, Jiaqi; Jiang, Chenhao; Mei, Zhenghao; Yi, Xiaomei; Gao, Yuanyuan; Hui, Guohua; Lou, XiongweiyDesign of electrochemical sensor array utilizing metal materials and applications in sugar content analysis from mixtures2021 24(1):984-996XLou, X. W.; Weng, Y. H.; Fang, L. M.; Gao, H. L.; Grogan, J.; Hung, I. K.; Oswald, B. P.rPredicting stand attributes of loblolly pine in West Gulf Coastal Plain using gradient boosting and random forests#CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 0045-50672021 51(6):807-8167Lou, Xiongwei; Weng, Yuhui; Fang, Luming; Grogan, JasonZModeling Diameter Distributions of Loblolly Pine Plantations in Western Gulf Coastal PlainJOURNAL OF FORESTRY 0022-12012021 119(2):152-163ELin, Lin; Wang, Jie; Zhao, Yu-Xue; Ma, Li; Gu, Cui-Hua; Wu, Zhi-Qiang?Chloroplast genome of Trapa bispinosa Roxb. (Trapa, Lythraceae)2021 6(2):333-334-Wang, Jie; Wu, Zhi-Qiang; Ma, Li; Gu, Cui-HuanCharacterization of the chloroplast genome of Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz. (Lagerstroemia, Lythraceae)2021 6(1):19-200Zhu, Huaizhen; Yang, Fan; Bao, Zhiyi; Nan, XingetA study on the impact of Visible Green Index and vegetation structures on brain wave change in residential landscapeURBAN FORESTRY & URBAN GREENING 1618-86672021 64:NZhang, Rui; Zhao, Yuwei; Kong, Jianlei; Cheng, Chen; Liu, Xinyan; Zhang, ChangIntelligent Recognition Method of Decorative Openwork Windows with Sustainable Application for Suzhou Traditional Private Gardens in China 2021 13(15):PYan, Hai; Yang, Shimin; Guo, Xiaohui; Wu, Fan; Wu, Renwu; Shao, Feng; Bao, Zhiyi{Impact of Land Cover Composition and Structure on Air Temperature Based on the Local Climate Zone Scheme in Hangzhou, China ATMOSPHERE 2021 12(8):%Li, Xibin; Xu, Wenhui; Zhang, ZhiqingXTime-Harmonic Response of an Elastic Pile in a Radially Inhomogeneous Poroelastic Medium*Li, Xibin; Zhang, Zhiqing; Sheng, JianchaohExact Solution for the Torsional Vibration of an Elastic Pile in a Radially Inhomogeneous Saturated SoilJOURNAL OF MATHEMATICS 2314-4629 2021-1-25!Ma, Qiwei; Li, Yonghua; Xu, LihuahIdentification of green infrastructure networks based on ecosystem services in a rapidly urbanizing areaJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 0959-6526 2021 300:Xi, Hangxian; Liu, Jingjing; Li, Qing; Chen, Xueliang; Liu, Chen; Zhao, Yuxue; Yao, Jinbo; Chen, Donghong; Si, Jinping; Liu, Chenghong; Zhang, Lei[Genome-wide identification of Cellulose-like synthase D gene family in Dendrobium catenatum*BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 1310-28182021 35(1):1163-1176BMa, Ruifang; Chen, Jialu; Huang, Bin; Huang, Zhinuo; Zhang, ZhijunsThe BBX gene family in Moso bamboo (Phyllostachys edulis): identification, characterization and expression profiles 2021-7-135Ma, Ruifang; Huang, Bin; Huang, Zhinuo; Zhang, ZhijunyGenome-wide identification and analysis of the YABBY gene family in Moso Bamboo (Phyllostachys edulis (Carriere) J. Houz)PEERJ 2167-8359[Ma, Ruifang; Huang, Bin; Chen, Jialu; Huang, Zhinuo; Yu, Peiyao; Ruan, Shiyu; Zhang, ZhijunGenome-wide identification and expression analysis of dirigent-jacalin genes from plant chimeric lectins in Moso bamboo (Phyllostachys edulis) 2021-3-26 2021 16(3):NLuo, Qingyun; Xu, Chenyi; Zheng, Tiefeng; Ma, Yuandan; Li, Yan; Zuo, ZhaojiangsLeaf morphological and photosynthetic differences among four chemotypes of Cinnamomum camphora in different seasons 2021 169:NXing, Yijing; Shi, Wenhui; Zhu, Ying; Wang, Fucheng; Wu, Hangyan; Ying, YeqingScreening and activity assessing of phosphorus availability improving microorganisms associated with bamboo rhizosphere in subtropical ChinaENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 1462-29122021 23(10):6074-6088=Liu, Jing-Jing; Liu, Zhen-Peng; Zhang, Xin-Feng; Si, Jin-Ping~Effects of Various Processing Methods on the Metabolic Profile and Antioxidant Activity of Dendrobium catenatum Lindley Leaves METABOLITES 2021 11(6):8Zhang, Xin'er; Luo, Qingyun; Ma, Yuandan; Zuo, ZhaojianguChemical Composition and Antioxidant Activities of the Extracts from the Flowers of two Gardenia Jasminoides Variants(CURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH 1540-75352021 19(2):228-234-Tian, Zhengfeng; Luo, Qingyun; Zuo, ZhaojiangMSeasonal emission of monoterpenes from four chemotypes of Cinnamomum camphoraFan, Tongqiang; Huang, YoujunlAccessible chromatin reveals regulatory mechanisms underlying cell fate decisions during early embryogenesis 2021-4-12zLiu, Jialu; Yu, Qianpeng; Ye, Bingqi; Zhu, Kaiqi; Yin, Jiawen; Zheng, Tiefeng; Xu, Sun; Sun, Qing; Li, Yan; Zuo, ZhaojiangProgrammed cell death of Chlamydomonas reinhardtii induced by three cyanobacterial volatiles beta-ionone, limonene and longifolene 2021-3-25 2021 762:KLin, Xintao; Shu, Da; Zhang, Jing; Chen, Jian; Zhou, Yuanhong; Chen, ChuwenDynamics of particle retention and physiology in Euonymus japonicus Thunb. var. aurea-marginatus Hort. with severe exhaust exposure under continuous droughtENVIRONMENTAL POLLUTION 0269-7491 2021 285:iChen, Zhihao; Li, Yongchun; Chang, Scott X.; Xu, Qiufang; Li, Yongfu; Ma, Zilong; Qin, Hua; Cai, YanjiangLinking enhanced soil nitrogen mineralization to increased fungal decomposition capacity with Moso bamboo invasion of broadleaf forests 2021 771< :6Cheng, Jian-Hua; Tang, Xiang-Yu; Guan, Zhuo; Liu, Chen]Occurrence of antibiotic resistome in farmland soils near phosphorus chemical industrial area 2021-11-20 2021 796::Cheng, Jian-Hua; Tang, Xiang-Yu; Su, Jian-Qiang; Liu, ChenLField aging alters biochar's effect on antibiotic resistome in manured soil*tDong, Da; Li, Jiong; Ying, Shanshan; Wu, Jiasen; Han, Xingguo; Teng, Yuanxin; Zhou, Miaorong; Ren, Yi; Jiang, PeikungMitigation of methane emission in a rice paddy field amended with biochar-based slow-release fertilizer 2021 792:Zhang, Shaobo; Fang, Yunying; Luo, Yu; Li, Yongchun; Ge, Tida; Wang, Yixiang; Wang, Hailong; Yu, Bing; Song, Xinzhang; Chen, Junhui; Zhou, Jiashu; Li, Yongfu; Chang, Scott X.Linking soil carbon availability, microbial community composition and enzyme activities to organic carbon mineralization of a bamboo forest soil amended with pyrogenic and fresh organic matter 2021-12-20 2021 801:Huang, Kaiping; Li, Yongfu; Hu, Junguo; Tang, Caixian; Zhang, Shaobo; Fu, Shenglei; Jiang, Peikun; Ge, Tida; Luo, Yu; Song, Xinzhang; Li, Yongchun; Cai, YanjiangRates of soil respiration components in response to inorganic and organic fertilizers in an intensively-managed Moso bamboo forestGEODERMA 0016-7061LHua, Jianwen; Chen, Guangsheng; Yu, Lin; Ye, Qing; Jiao, Hongbo; Luo, XifangImproved Mapping of Long-Term Forest Disturbance and Recovery Dynamics in the Subtropical China Using All Available Landsat Time-Series Imagery on Google Earth Engine PlatformPIEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING 1939-14042021 14:2754-2768eLiu, Hua; Li, Xuejian; Mao, Fangjie; Zhang, Meng; Zhu, Di'en; He, Shaobai; Huang, Zihao; Du, HuaqiangSpatiotemporal Evolution of Fractional Vegetation Cover and Its Response to Climate Change Based on MODIS Data in the Subtropical Region of China 2021 13(5):eLiu, Meihua; Chen, Shengxian; Korpelainen, Helena; Zhang, Hui; Wang, Jingru; Huang, Huahong; Yi, LitasNitrogen addition affects eco-physiological interactions between two tree species dominating in subtropical forests2021 162:150-160ULu, Jidong; Wang, Zhen; Qin, Lihong; Shen, Jiayu; He, Zhen; Shao, Qingsong; Lin, DingoDrying methods affect bioactive compound contents and antioxidant of Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. flower 2021 164:QLi, Quan; Lv, Jianhua; Peng, Changhui; Xiang, Wenhua; Xiao, Wenfa; Song, XinzhangyNitrogen -addition accelerates phosphorus cycling and changes phosphorus use strategy in a subtropical Moso bamboo forestmZhang, Junbo; Li, Quan; Lv, Jianhua; Peng, Changhui; Gu, Zhikang; Qi, Lianghua; Song, Xuzhong; Song, XinzhangvManagement scheme influence and nitrogen addition effects on soil CO2, CH4, and N2O fluxes in a Moso bamboo plantationFOREST ECOSYSTEMS 2095-6355Xia, Lina; Shao, Changliang; Zhang, Naili; Wu, Aiping; Xie, Jiangbo; Qiu, Yajing; He, Xiaobin; Pei, Jia; Wang, Xudong; Wang, YanhongImproved Tolerance of Mycorrhizal Torreya grandis Seedlings to Sulfuric Acid Rain Related to Phosphorus and Zinc Contents in ShootsJOURNAL OF FUNGI 2021 7(4):FTang, Ronggui; DeLuca, Thomas H.; Cai, Yanjiang; Sun, Shouqin; Luo, JivLong-term decomposition dynamics of broadleaf litters across a climatic gradient on the Qinghai-Tibetan Plateau, China2021 465(1-2):403-414Zhou, Jiashu; Qu, Tianhua; Li, Yongfu; Van Zwieten, Lukas; Wang, Hailong; Chen, Junhui; Song, Xinzhang; Lin, Ziwen; Zhang, Xiaoping; Luo, Yu; Cai, Yanjiang; Zhong, ZhekeBiochar-based fertilizer decreased while chemical fertilizer increased soil N2O emissions in a subtropical Moso bamboo plantationCATENA 0341-8162 2021 202:iWang, Jingyi; Du, Huaqiang; Li, Xuejian; Mao, Fangjie; Zhang, Meng; Liu, Enbin; Ji, Jiayi; Kang, FangfangjRemote Sensing Estimation of Bamboo Forest Aboveground Biomass Based on Geographically Weighted RegressionWu, Qifeng; Lian, Ruiyuan; Bai, Meixia; Bao, Jianping; Liu, Yang; Li, Songhao; Liang, Chenfei; Qin, Hua; Chen, Junhui; Xu, QiufangBiochar co-application mitigated the stimulation of organic amendments on soil respiration by decreasing microbial activities in an infertile soilBIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS 0178-27622021 57(6):793-807@Liu, Meihua; Shen, Yikang; Li, Quan; Xiao, Wenfa; Song, XinzhangArbuscular mycorrhizal fungal colonization and soil pH induced by nitrogen and phosphorus additions affects leaf C:N:P stoichiometry in Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) forests2021 461(1-2):421-440@Yang, Qiang; Li, Quan; Zhang, Junbo; Xiao, Wenfa; Song, XinzhangPhosphorus Addition Increases Aboveground Biomass but Does Not Change N:P Stoichiometry of Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) Seedlings under Nitrogen Deposition'POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 1230-14852021 30(2):1421-1431DFu, Siyi; Yun, Tao; Ma, Dexuan; Zheng, Bingsong; Jiang, Dean; He, YicThylakoid Transit Peptide Is Related to the Expression and Localization of NdhB Subunits in Soybean2021 90(1):99-110DZhang, Hui; Zhou, Guomo; Wang, Yixiang; Tang, Caixian; Cai, YanjiangcClear-cut and forest regeneration increase soil N2O emission in Cunninghamia lanceolata plantations 2021 401:Zhang, Shaobo; Li, Yongfu; Singh, Bhupinder Pal; Wang, Hailong; Cai, Xiaoqing; Chen, Junhui; Qin, Hua; Li, Yongchun; Chang, Scott X.Contrasting short-term responses of soil heterotrophic and autotrophic respiration to biochar-based and chemical fertilizers in a subtropical Moso bamboo plantationAPPLIED SOIL ECOLOGY 0929-1393 2021 157:=Zhao, Huanxin; Wang, Yixiang; Sun, Zhibin; Xu, Qi; Liang, Dan>Failure Detection in Eucalyptus Plantation Based on UAV ImagesFZhou, Rong; El-Naggar, Ali; Li, Yongfu; Cai, Yanjiang; Chang, Scott X.wConverting rice husk to biochar reduces bamboo soil N2O emissions under different forms and rates of nitrogen additions2021 28(22):28777-28788yJi, Jiayi; Li, Xuejian; Du, Huaqiang; Mao, Fangjie; Fan, Weiliang; Xu, Yanxin; Huang, Zihao; Wang, Jingyi; Kang, FangfangaMultiscale leaf area index assimilation for Moso bamboo forest based on Sentinel-2 and MODIS dataEINTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION 1569-8432 2021 104:iLi, Xuejian; Du, Huaqiang; Zhou, Guomo; Mao, Fangjie; Zheng, Junlong; Liu, Hua; Huang, Zihao; He, ShaobaimSpatiotemporal dynamics in assimilated-LAI phenology and its impact on subtropical bamboo forest productivity2021 96:Li, Xuejian; Du, Huaqiang; Zhou, Guomo; Mao, Fangjie; Zhang, Meng; Han, Ning; Fan, Weiliang; Liu, Hua; Huang, ZiHao; He, Shaobai; Mei, TingtingbPhenology estimation of subtropical bamboo forests based on assimilated MODIS LAI time series data2ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 0924-27162021 173:262-277Wang, Yanhong; Liu, Shanyan; Shao, Changliang; Wu, Aiping; He, Xiaobin; Xia, Lina; Wang, Xudong; Qiu, Yajing; Yu, Shuquan; Pei, Jia; Zhang, NailiEnhancement of photosynthetic parameters and growth of Zelkova serrata by arbuscular mycorrhizal fungi under simulated sulfuric acid rainPLANT ECOLOGY 1385-02372021 222(12):1361-1374>Tang, Yan; Xu, Xiaojun; Zhou, Zhongsheng; Qu, Yiling; Sun, YueEstimating global maximum gross primary productivity of vegetation based on the combination of MODIS greenness and temperature data2021 63:kWang, Jue; Guo, Ming; Luo, Yonghong; Shao, Dongwei; Ge, Shengbo; Cai, Liping; Xia, Changlei; Lam, Su ShiunghProduction of magnetic sodium alginate polyelectrolyte nanospheres for lead ions removal from wastewater#JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 0301-4797 2021 289:pChen, Wenchao; Zhang, Jiaqi; Zheng, Shan; Wang, Zhanqi; Xu, Chuanmei; Zhang, Qixiang; Wu, Jiasheng; Lou, HeqiangwMetabolite profiling and transcriptome analyses reveal novel regulatory mechanisms of melatonin biosynthesis in hickoryYGao, Jinpei; Li, Quan; Zhang, Junbo; Cu< i, Kunkai; Wu, Zhizhuang; Shi, Man; Song, XinzhangSBiochar Amendment Alters the Nutrient-Use Strategy of Moso Bamboo Under N AdditionswZhang, Mengdi; Hu, Shuai; Yi, Fang; Gao, Yanli; Zhu, Dongmei; Wang, Yizhu; Cai, Yi; Hou, Dan; Lin, Xinchun; Shen, JinboGOrganelle Visualization With Multicolored Fluorescent Markers in BambootWang, Yan-Hong; Zhang, Nai-Li; Wang, Min-Qiang; He, Xiao-Bin; Lv, Zhi-Qiang; Wei, Jia; Su, Xiu; Wu, Ai-Ping; Li, YanSex-Specific Differences in the Physiological and Biochemical Performance of Arbuscular Mycorrhizal Fungi-Inoculated Mulberry Clones Under Salinity Stress 2021-3-18OHuang, Bin; Huang, Zhinuo; Ma, Ruifang; Chen, Jialu; Zhang, Zhijun; Yrjala, Kim{Genome-wide identification and analysis of the heat shock transcription factor family in moso bamboo (Phyllostachys edulis) 2021-8-13OLi, Ming; Huang, Dongming; Zhou, Yuanhong; Zhang, Jing; Lin, Xintao; Chen, Jian:The legacy effects of PM2.5 depositon on Nerium Oleander L 2021 281:BDong, Jiaqi; Zhou, Kangning; Jiang, Peikun; Wu, Jiasen; Fu, WeijunRevealing horizontal and vertical variation of soil organic carbon, soil total nitrogen and C:N ratio in subtropical forests of southeastern ChinaEl-Naggar, Ali; Ahmed, Naveed; Mosa, Ahmed; Niazi, Nabeel Khan; Yousaf, Balal; Sharma, Anket; Sarkar, Binoy; Cai, Yanjiang; Chang, Scott X.QNickel in soil and water: Sources, biogeochemistry, and remediation using biochar 2021 419:TGao, Xueyan; Li, Chong; Cai, Yue; Ye, Lei; Xiao, Longdong; Zhou, Guomo; Zhou, YufengyInfluence of Scale Effect of Canopy Projection on Understory Microclimate in Three Subtropical Urban Broad-Leaved Forests 2021 13(18):tXiao, Longdong; Li, Chong; Cai, Yue; Zhou, Mingxing; Zhou, Tao; Gao, Xueyan; Du, Huaqiang; Zhou, Yufeng; Zhou, GuomoqPreliminary Application of Ground-Penetrating Radar for Reconstruction of Root System Architecture in Moso Bamboo 2021 13(14):gLi, Chong; Cai, Yue; Xiao, Longdong; Gao, Xueyan; Shi, Yongjun; Zhou, Yufeng; Du, Huaqiang; Zhou, GuomoRhizome extension characteristics, structure and carbon storage relationships with culms in a 10-year moso bamboo reforestation period 2021 498:0Liu, Enbin; Ren, Zexi; Yao, Hongwen; Zhou, Guomo{Multi-scale estimation of carbon storage for moso bamboo (Phyllostachys edulis) based on the mixed weibull density function2021 31:iPeng, Chunju; Song, Yandong; Li, Chong; Mei, Tingting; Wu, Zhili; Shi, Yongjun; Zhou, Yufeng; Zhou, GuomoGrowing in Mixed Stands Increased Leaf Photosynthesis and Physiological Stress Resistance in Moso Bamboo and Mature Chinese Fir Plantations 2021-5-20<Ma, Jiayan; Ni, Xing; Huang, Qiying; Liu, Dan; Ye, Zhengqian]Effect of bamboo biochar on reducing grain cadmium content in two contrasting wheat genotypes2021 28(14):17405-17416YLiu, Chen; Xi, Hangxian; Chen, Xueliang; Zhao, Yuxue; Yao, Jinbo; Si, Jinping; Zhang, LeisGenome-wide identification and expression pattern of alkaline/neutral invertase gene family in Dendrobium catenatum2021 35(1):527-537MTong, Chazi; Zhang, Xin; Xie, Jiangbo; Mei, Tingting; Fang, Dongming; Li, YanMWater use strategies of different aged moso bamboo culms under summer droughtAShen, Yan; Guo, Jian-Zhong; Bai, Li-Qun; Chen, Xiao-Qin; Li, BingHigh effective adsorption of Pb(II) from solution by biochar derived from torrefaction of ammonium persulphate pretreated bamboo 2021 323:!Shen, Yang; Ni, Wen-Xin; Li, BinglPorous Organic Polymer Synthesized by Green Diazo-Coupling Reaction for Adsorptive Removal of Methylene Blue2021 6(4):3202-3208SLi, Helin; Wu, Xiaoyu; Li, Xin; Cao, Xiaobing; Li, Yanjun; Cao, Huaru; Men, YongzhixMultistage Extraction of Star Anise and Black Pepper Derivatives for Antibacterial, Antioxidant, and Anticancer ActivityFRONTIERS IN CHEMISTRY 2296-2646 2021-5-14LLi, Jie; Wu, Minjie; Du, Hongchen; Wang, Buchuan; Li, Yinglong; Huan, WeiweiHighly effective catalytic reduction of nitrobenzene compounds with gold nanoparticle-immobilized hydroxyapatite nanowire-sintered porous ceramic beads 2021-3-142021 45(10):4601-4610pLu, Jinming; Delatte, Helene; Reynaud, Bernard; Beattie, George A. C.; Holford, Paul; Cen, Yijing; Wang, YanjingGenome Sequence Resource of 'Candidatus Liberibacter asiaticus' from Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) from La Reunion2021 105(4):1171-11739Yang, Wang Ting; Gong, Xiu Xiu; Ji, Haibao; Shao, Ji FengtQualitative and quantitative characterization of nutrient content and morphology in seeds of bamboo, rice, and wheatJOURNAL OF CEREAL SCIENCE 0733-5210 2021 101:NWang, Xingxin; Xiao, Yingping; Yang, Hua; Lu, Lizhi; Liu, Xiuting; Lyu, Wentao[Transcriptome Analysis Reveals the Genes Involved in Growth and Metabolism in Muscovy DucksBIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2314-6133 2021-4-19MZhu, Yun; Guo, Bin; Liu, Chen; Lin, Yicheng; Fu, Qinglin; Li, Ningyu; Li, HuaSoil fertility, enzyme activity, and microbial community structure diversity among different soil textures under different land use types in coastal saline soilJOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-01082021 21(6):2240-2252FLu, Yu; Kong, Fanbin; Huang, Luchen; Xiong, Kai; Xu, Caiyao; Wang, BenEvaluation of the Implementation Effect of the Ecological Compensation Policy in the Poyang Lake River Basin Based on Difference-in-Difference Method]Ye, Minqian; Zhou, Haifang; Hao, Jiarong; Chen, Tong; He, Zhiping; Wu, Fenghua; Liu, XingquanlMicrowave pretreatment on microstructure, characteristic compounds and oxidative stability of Camellia seeds 2021 161:NWang, Yanjing; Cen, Yijing; He, Yurong; Wu, Yixuan; Huang, Sunbin; Lu, JinmingThe first complete mitochondrial genome sequence of Cacopsylla citrisuga (Yang & Li), a new insect vector of Huanglongbing in Yunnan Province, China2021 6(2):575-577JGuo, Jian; Qin, Dingkui; Li, Wanting; Wu, Fenghua; Li, Ling; Liu, XingquanpInactivation of Penicillium italicum on kumquat via plasma-activated water and its effects on quality attributes*INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 0168-1605 2021 343:FHuo, Liuqing; Guo, Zijian; Wang, Ping; Sun, Xun; Xu, Kai; Ma, FengwangWMdHARBI1, a MdATG8i-interacting protein, plays a positive role in plant thermotolerancePLANT SCIENCE 0168-9452 2021 306:GWang, Yanjing; Kondo, Takumasa; He, Yurong; Zhou, Zhuohuai; Lu, JinmingGenome Sequence Resource of 'Candidatus Liberibacter asiaticus' from Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) in Colombia2021 105(1):193-195%He, Ke; Minias, Piotr; Dunn, Peter O.kLong-Read Genome Assemblies Reveal Extraordinary Variation in the Number and Structure of MHC Loci in BirdsGENOME BIOLOGY AND EVOLUTION 1759-6653(Xiao, Chongyang; Zhang, Yunfei; Zhu, FeiEffect of dietary sodium butyrate on the innate immune response of Procambarus clarkii and disease resistance against white spot syndrome virus AQUACULTURE 0044-8486 2021 541:&Zhou, Xiujuan; Lai, Yongyong; Zhu, FeiiTRAQ-based quantitative proteomic analysis of haemocyte proteins from crayfish (Procambarus clarkii) infected with white spot syndrome virus (WSSV)JOURNAL OF FISH DISEASES 0140-77752021 44(10):1661-1668 Wang, Jing; Xu, Zhuo; He, JiepindThe role of HIF-1 alpha in the energy metabolism and immune responses of hypoxic Scylla paramamosainAQUACULTURE REPORTS 2352-51342021 20:^Zhang, Haoran; Yu, Xiaorong; Li, Qing; Cao, Guangtian; Feng, Jie; Shen, Yuanyuan; Yang, CaimeiEffects of Rhamnolipids on Growth Performance, Immune Function, and Cecal Microflora in Linnan Yellow Broilers Challenged with LipopolysaccharidesANTIBIOTICS-BASEL 2079-6382 2021 10(8):ZZhang, Bing; Zhang, Haoran; Yu, Yang; Zhang, Ruiqiang; Wu, Yanping; Yue, Min; Yang, CaimeixEffects of Bacillus Coagulans on growth performance, antioxidant capacity, immunity function, and gut health in broil< ers 2021 100(6):qWang, L. C.; Ruan, Z. T.; Wu, Z. W.; Yu, Q. L.; Chen, F.; Zhang, X. F.; Zhang, F. M.; Linhardt, R. J.; Liu, Z. G.:Geometrical characteristics of eggs from 3 poultry species 2021 100(3):GZhang, Bing; Chen, Guangyong; Zhang, Haoran; Lan, Junhong; Yang, CaimeihEffects of rhamnolipids on growth performance and intestinal health parameters in Linnan yellow broilers2021 100(2):810-819`Lan, Junhong; Chen, Guangyong; Cao, Gungtian; Tang, Jianing; Li, Qing; Zhang, Bing; Yang, Caimei~Effects of alpha-glyceryl monolaurate on growth, immune function, volatile fatty acids, and gut microbiota in broiler chickensIWang, Hui; Yu, Weipeng; Liu, Haijun; Li, Qiang; Xia, Fafeng; Ma, ChunyangbPrediction of Wear Resistance of Ultrasonic Electrodeposited Ni-SiC Nanocoatings using BP-NN Model0INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 1452-3981 2021 16(4):WLiu, Haijun; Wang, Hui; Yu, Weipeng; He, Yang; Xia, Fafeng; Ma, Chunyang; Shakoor, AzarEffect of TiN concentration on microstructure and properties of Ni/W-TiN composites obtained by pulse current electrodepositionCERAMICS INTERNATIONAL 0272-88422021 47(17):24331-24339qZhu, Qifan; Looney, Chris; Chen, Tianlin; Cuesta-Porta, Victor; Zoltan, Laszlo; Wang, Yiping; Pujade-Villar, JulidA new species of Diplolepis Geoffroy (Hymenoptera: Cynipidae: Diplolepidini) from northeastern China2021 4985(2):219-234*Wang, Wei; Wang, Lei; Gu, Lei; Zhou, Guomo5Understanding farmers' commitments to carbon projects 2021-8-25 2021 784:Li, Xiaolu; Zhang, Tianran; Sun, Fengbin; Song, Ximing; Zhang, Yinke; Huang, Fang; Yuan, Chuyang; Yu, Hui; Zhang, Guihao; Qi, Feng; Shao, FengThe relationship between particulate matter retention capacity and leaf surface micromorphology of ten tree species in Hangzhou, ChinazHuang, Fang; Zhang, Yinke; Lou, Yilei; Li, Xiaolu; Zhang, Tianran; Yu, Hui; Yuan, Chuyang; Tong, Qun; Qi, Feng; Shao, FengCharacterization, Sources and Excessive Cancer Risk of PM2.5-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Different Green Spaces in Lin'an, Hangzhou, China2021 107(3):519-529$Jin, Wenxin; Lai, Yongyong; Zhu, FeiEffect of dietary fucoidan on innate immune response of Procambarus clarkii and disease resistance against white spot syndrome virus 2021 534:=Wang, Hui; Liu, Haijun; He, Yang; Ma, Chunyang; Li, LiangzhaonNi-SiC Composite Coatings with Good Wear and Corrosion Resistance Synthesized Via Ultrasonic Electrodeposition0JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1059-94952021 30(2):1535-1544dZhang, Jian; Ying, Zhuo-Xuan; Chen, Zhi-Wei; Wang, Hai-Long; Li, Jian-Hua; Yue, Hui; Zheng, Jian-JunTAnalytical Solution for Chloride Diffusivity of Concrete with Aggregate Shape Effect 2021 14(14):(Sun, Huaijun; Zheng, Hao; Yang, XiaohongqEfficient degradation of orange II dye using Fe-based metallic glass powders prepared by commercial raw materialsINTERMETALLICS 0966-9795 2021 129:hImmunotoxicity of polychlorinated biphenyls (PCBs) to the marine crustacean species, Scylla paramamosain 2021 291:Qian, Xiyi; Zhu, FeinUse of glycerol monolaurate as a treatment against white spot syndrome virus in crayfish (Procambarus clarkii) Xu, Zhuo; He, Jiepin; Wang, JingnHypoxia affects the resistance of Scylla paramamosain to Vibrio alginolyticus via changes of energy metabolism2021 19:Ma, Xiongchao; Zhu, FeipThe role of myosin-9 in Scylla paramamosain against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus infection 2021-1-30 2021 531:_Bai, Liqun; Li, Xiaolin; Wang, Sen; Liu, Hongjie; Shi, Lu; Luo, Qiuyue; Song, Wenlong; Chen, DavFabrication and Photoelectrochemical Performances of BiFeO3 Thin Film Photoelectrodes: Effect of Annealing Temperature 2021 16(7):WWang, Xiaomin; Wu, Bangkui; Zhang, Qianxia; Jia, Liangquan; Qi, Hengnian; Zhao, GuangwuOEvidence for seed vigor associated with fatty acids and its composition in riceAGRONOMY JOURNAL 0002-19622021 113(3):2618-26286Wang, Ji-Rui; Du, Yu-Zhou; Xu, Zhi-Hong; Zhou, Guo-XinContribution to the knowledge of Dialeurodes (Gigaleurodes) Quaintance & Baker (Hemiptera: Aleyrodidae), with description of a new species from China2021 4915(4):585-5937Guo, Changkui; Jiang, Youqi; Shi, Min; Wu, Xi; Wu, GangNABI5 acts downstream of miR159 to delay vegetative phase change in Arabidopsis2021 231(1):339-3507Zhang, Qunxiang; Fang, Huilan; Yao, Peng; Zhang, HaibinResearch on the Online Spread of Rumors about the Quality and Safety of Agricultural Products in the New Media Era Using an Improved SEIRS Model'DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY 1026-0226GHou, Junfeng; Wang, Shipeng; Jiang, Yingqiu; Jin, Yongming; Yu, Youming~Probing the Effects of Density on Combustion Performance of Cement-bonded Particleboard Produced from Wood Processing Residues'JOURNAL OF ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY 1346-80142021 19(9):1016-1024QWei, Mengdan; Zheng, Huabao; Zeng, Tainan; Yang, Jian; Fang, Xiaobo; Zhang, ChengPorous carbon aerogel derived from bacterial cellulose with prominent potential for efficient removal of antibiotics from the aquatic matrixWATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 0273-12232021 84(8):1896-1907MWen, Dishi; Chen, Yiyang; Tong, Yazhi; Wang, Han; Zhang, Haibo; Luo, YongmingvQuantification of Microplastics in Soils Using Accelerated Solvent Extraction: Comparison with a Visual Sorting Method2021 107(4):770-777>Zhou, Shuqian; Chen, Lu; Chen, Gang; Li, Yongxin; Yang, HuqingMolecular Mechanisms through Which Short-Term Cold Storage Improves the Nutritional Quality and Sensory Characteristics of Postharvest Sweet Potato Tuberous Roots: A Transcriptomic StudyFOODS 2021 10(9):]Qian, Jieyu; Lai, Wuhao; Jiang, Lingli; Zhan, Haiyan; Zhai, Minchao; Fu, Jianxin; Zhang, ChaoAssociation between differential gene expression and anthocyanin biosynthesis underlying the diverse array of petal colors in Zinnia elegans 2021 277:Chen, Zheming; Xu, Juan; Xu, Haishun; Li, Shaowei; Li, Chu; Wang, Qiangxiong; Yang, Meiyun; Wang, Hongzhen; Zheng, Bingsong; Wu, XueqianEffect of Continuous Cropping Soil on the Biosynthesis of Bioactive Compounds and the Antioxidant Activity of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes),INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS 1521-94372021 23(8):25-37Xu, Juan; Xiao, CongMei; Xu, HaiShun; Yang, ShengXiang; Chen, ZheMing; Wang, HongZhen; Zheng, BingSong; Mao, BiZeng; Wu, XueQianAnti-inflammatory effects of Ganoderma lucidum sterols via attenuation of the p38 MAPK and NF-kappa B pathways in LPS-induced RAW 264.7 macrophagesFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 0278-6915 2021 150:xXu, Yinglei; Yu, Yang; Shen, Yuanyuan; Li, Qing; Lan, Junhong; Wu, Yanping; Zhang, Ruiqiang; Cao, Guantian; Yang, CaimeiEffects of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on growth performance, immunity, short chain fatty acid production, antioxidant capacity, and cecal microflora in broilers;Qin, Shidi; Dunn, Peter O.; Yang, Yang; Liu, Hongyi; He, KeNPolymorphism and varying selection within the MHC class I of four Anas speciesIMMUNOGENETICS 0093-77112021 73(5):395-404FYang, Haoyang; Zhang, Biao; Zhong, Wentao; Fu, Zhisheng; Fan, ZhiqianguModification of the Acyl Chloride Quench-Labeling Method for Counting Active Sites in Catalytic Olefin Polymerization CATALYSTS,Xu, Liuchang; Zheng, Ye; Xu, Dayu; Xu, Liang\Predicting the Preference for Sad Music: The Role of Gender, Personality, and Audio Features IEEE ACCESS 2169-35362021 9:92952-92963Zhang, Ying; Chen, ShuaisWood trade responses to ecological rehabilitation program: Evidence from China's new logging ban in natural forests5An, Yi; Geng, Ya; Yao, Junguang; Wang< , Chun; Du, JuangAn Improved CRISPR/Cas9 System for Genome Editing in Populus by Using Mannopine Synthase (MAS) Promoter 2021-7-12Cao, Shunjuan; Zhao, Entao?Gap theorems for Lagrangian submanifolds in complex space formsGEOMETRIAE DEDICATA 0046-57552021 215(1):315-3312Liu, Meijuan; Zhou, Chang; Lu, Feifei; Hu, XiaohanImpact of the implementation of carbon emission trading on corporate financial performance: Evidence from listed companies in ChinaALi, Weiqiang; Jiang, Shufang; Wang, Jie; Yu, Youjian; Zhu, ZhujunmComplete chloroplast genome and phylogenetic analysis of Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach (Asteraceae)2021 6(9):2693-2694SLi, Yang; Yu, Youjian; Xu, Liai; Guo, Erbiao; Zang, Yunxiang; He, Yong; Zhu, ZhujungTranscriptome Profiling Reveals Candidate Key Genes Involved in Sinigrin Biosynthesis in Brassica nigra 2021 7(7):cZhang, Junhong; Lin, Yan; Wu, Fangmin; Zhang, Yuting; Cheng, Longjun; Huang, Menghui; Tong, ZaikangProfiling of MicroRNAs and Their Targets in Roots and Shoots Reveals a Potential MiRNA-Mediated Interaction Network in Response to Phosphate Deficiency in the Forestry Tree Betula luminiferaFRONTIERS IN GENETICS,Wang, Ben-Hai; Wang, Yue-Yue; Dai, Chao-Qing~Fractional optical solitons with stochastic properties of a wick-type stochastic fractional NLSE driven by the Brownian motion!WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA 1745-5030qLou, Xiongwei; Huang, Yanxiao; Fang, Luming; Huang, Siqi; Gao, Haili; Yang, Laibang; Weng, Yuhui; Hung, I. -K UaiGMeasuring loblolly pine crowns with drone imagery through deep learningJOURNAL OF FORESTRY RESEARCH 1007-662XlLiu, Lei; Zhu, Menghe; Xu, Xiaodong; Li, Xin; Ma, Zhewen; Jiang, Zhen; Pich, Andrij; Wang, Hao; Song, PinganDynamic Nanoconfinement Enabled Highly Stretchable and Supratough Polymeric Materials with Desirable Healability and BiocompatibilityADVANCED MATERIALS 0935-9648qYu, Keifei; Sun, Xiangyang; Li, Suyan; Ding, Hao; Hao, Dan; Meng, Tongyang; Fu, Bingyan; Zou, Rongsong; Kang, YuePromoting lignocellulose degradation during green waste composting by maintaining a specific temperature through heap size controlENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 0959-3330Stalin, Antony; Lin, Ding; Kannan, Balakrishnan Senthamarai; Feng, Yue; Wang, Yanjing; Zhao, Wei; Ignacimuthu, Savarimuthu; Wei, Dong-Qing; Chen, Yuan}An in-silico approach to identify the potential hot spots in SARS-CoV-2 spike RBD to block the interaction with ACE2 receptor,JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 0739-1102gYu, Yang; Li, Qing; Zhang, Haoran; Wu, Yanping; Zhang, Ruiqiang; Yue, Min; Yang, Caimei; Cao, GuangtianClostridium butyricum alone or combined with 1, 25-dihydroxyvitamin D-3 improved early-stage broiler health by modulating intestinal floraJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 1364-5072Wang, Fu-Min; Shen, Zhi-Jie; Schal, Coby; Zhu, Junwei J.; Zhou, Guo-Xin; Wang, Yu-Lei; Wang, Ji-Rui; Deng, Jian-Yu; Wan, Nian-FenggPheromone antagonism in Plutella xylostella (Linnaeus) by sex pheromones of two sympatric noctuid mothsJZhou, Miaorong; Ying, Shanshan; Chen, Junhui; Jiang, Peikun; Teng, YuanxinEffects of biochar-based fertilizer on nitrogen use efficiency and nitrogen losses via leaching and ammonia volatilization from an open vegetable field1Liu, Hou-Qi; Zhang, Yan; Yuan, Zi-Jiao; Sun, CongPRisk assessment concerning the heavy metals in sediment around Taihu Lake, ChinaWATER ENVIRONMENT RESEARCH 1061-4303YGuo, Jiahua; Zhang, Yuqi; Jin, Shouwen; Ye, Xiaoyun; Hu, Kaikai; Xu, Weiqiang; Wang, DaqiSyntheses and structural characterization of eight inorganic-organic hybrid solids based on N-Bronsted bases and halometallates of Zn, Cu, Sb and Bi"INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY 2470-1556\Wang, Jinwen; Liu, Yang; Xu, Yanxia; Chen, Wenjing; Han, Yini; Wang, G. Geoff; Jin, SonghenggSexual differences in gas exchange and chlorophyll fluorescence of Torreya grandis under drought stressTREES-STRUCTURE AND FUNCTION 0931-1890PCui, Yan-Jun; Chen, Le-Yi; Zhou, Xu; Tang, Zhi-Ning; Wang, Chong; Wang, Hai-FengHeat stress induced IPEC-J2 cells barrier dysfunction through endoplasmic reticulum stress mediated apoptosis by p-eif2 alpha/CHOP pathwayJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 0021-9541xWang, Hanwei; Fu, Jinzhou; Wang, Chao; Zhang, Ruiwang; Li, Yingying; Yang, Yushan; Li, Haobo; Sun, Qingfeng; Li, Huiqiao`Foldable high-strength electrode enabled by nanosheet subunits for advanced sodium-ion batteriesINFOMATEXu, Su; Gong, Ping; Ding, Wen; Wu, Shengchun; Yu, Xinwei; Liang, PengkMercury uptake by Paspalum distichum L. in relation to the mercury distribution pattern in rhizosphere soilQZhang, Tailong; Zhao, Xiaoyue; Zhao, Yu; Lukolongo, Derek; Chabi, Mwewa; Qi, FengInfluences of spherical tree canopy on thermal radiation disturbance to exterior wall under the condition of no shade cast on the wallBUILDING SIMULATION 1996-3599yTang, Ronggui; Du, Ziyin; Zhu, Gaodi; Fang, Yunying; EI-Naggar, Ali; Singh, Bhupinder Pal; Cai, Yanjiang; Chang, Scott X.Yak dung pat fragmentation decreases yield-scaled growing-season nitrous oxide emissions in an alpine steppe on the Qinghai-Tibetan Plateau`Huang, Feilong; Fan, Weiliang; Du, Huaqiang; Xu, Xiaojun; Wu, Jun; Zheng, Mengxiang; Du, Yongjin5Estimation of Leaf Area Index of Moso Bamboo CanopiesJOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY 1054-9811Wang, Bin; Chen, Yali; Li, Yan; Zhang, Hui; Yue, Kai; Wang, Xingchang; Ma, Yuandan; Chen, Jian; Sun, Meng; Chen, Zhuo; Wu, QiqianwDifferential effects of altered precipitation regimes on soil carbon cycles in arid versus humid terrestrial ecosystemsGLOBAL CHANGE BIOLOGY 1354-1013xGe, Zhipeng; Wen, Weisong; Xu, Lin; Chen, Guangsheng; Zhou, Guomo; Ji, Biyong; Zhou, Yufeng; Zhu, Guoliang; Shi, YongjunVegetation Carbon Accumulation Driven by Stand Characteristics and Climatic Factors in Subtropical Forests of Southeastern ChinaRZhang, Shou-Ke; Wang, Yi; Li, Zi-Kun; Xue, Huai-Jun; Zhou, Xu-Dong; Huang, Jun-HaoPTwo Apriona Species Sharing a Host Niche Have Different Gut Microbiome DiversityMICROBIAL ECOLOGY 0095-3628kLi, Jianwu; Ren, Yucheng; Zhang, Fangfang; Li, Yongfu; Fang, Yunying; Wang, Xudong; Ruan, Li; Ye, ZhengqianWContributions of Asian dust to subtropical soils of Southeast China based on Nd isotopeTZhang, Ruiqiang; Zhang, Haoran; Liu, Jinsong; Zeng, Xinfu; Wu, Yanping; Yang, CaimeiRhamnolipids enhance growth performance by improving the immunity, intestinal barrier function, and metabolome composition in broilers.JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 0022-5142AWang, Yajun; Huang, Wei; Li, Yaqian; Yu, Fangbo; Penttinen, PetriwIsolation, characterization, and evaluation of a high-siderophore-yielding bacterium from heavy metal-contaminated soilyZhang, Liang; Zhu, Zhiyu; Chen, Fangfang; Zhu, Yueqing; Guo, Xiaocan; Fu, Minjie; Chen, Jiahong; Wu, Jianguo; Zhu, ZhujunProduction and identification of xBrassicoraphanus distant hybrids between radish (Raphanus sativus L.) and kohlrabi (Brassica oleracea L. var. Caulorapa DC.)5NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE 0114-06716Jin, Xuejiao; Cao, Xiuling; Liu, Shenkui; Liu, BeidongMFunctional Roles of Poly(ADP-Ribose) in Stress Granule Formation and Dynamics 2021-4-26VZhang, Juping; Feng, Shengjun; Yuan, Jing; Wang, Chen; Lu, Tao; Wang, Huasen; Yu, Chao4The Formation of Fruit Quality in Cucumis sativus L. 2021-9-23Niu, Dong; Ma, Xiang; Yuan, Taoyan; Niu, Yifan; Xu, Yibin; Sun, Zhongxin; Ping, Yuan; Li, Weifen; Zhang, Jufang; Wang, Tao; Church, George M.2Porcine genome engineering for xenotransplantationADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 0169-409X2021 168:229-245bAn, Yi; Liu, Yu; Liu, Yijing; Lu, Mengzhu; Kang, Xihui; Mansfield, Shawn D.; Zeng, Wei; Zhang, JinKOpportunities and barriers for biofuel and bioenergy production from poplarGLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY 1757-16932021 13(6):905-913%Yan, Guobing; Qiu, Kaiying; Guo, MingXRecent advance in the C-F bond functionalization of trifluoromethyl-con< taining compoundsORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS 2052-4129 2021-7-212021 8(14):3915-3942URen, Huimin; Zhao, Xiaohong; Li, Wenjie; Hussain, Jamshaid; Qi, Guoning; Liu, Shenkui0Calcium Signaling in Plant Programmed Cell Death 2021 10(5):iJiang, Cheng; Wang, Jiawei; Leng, Hua-Ni; Wang, Xiaqin; Liu, Yijing; Lu, Haiwen; Lu, Meng-Zhu; Zhang, JinYTranscriptional Regulation and Signaling of Developmental Programmed Cell Death in Plants 2021-7-29(Mei, Wenqiang; Kong, Yilin; Yan, GuobingnSynthetic applications of alpha,alpha-difluoroarylacetic acids and salts via decarboxylative functionalization2021 8(19):5516-5530UHussain, Quaid; Asim, Muhammad; Zhang, Rui; Khan, Rayyan; Farooq, Saqib; Wu, Jiasheng~Transcription Factors Interact with ABA through Gene Expression and Signaling Pathways to Mitigate Drought and Salinity Stress BIOMOLECULES 2021 11(8):TFang, Xian Zhi; Fang, Shu Qin; Ye, Zheng Qian; Liu, Dan; Zhao, Ke Li; Jin, Chong WeibNRT1.1 Dual-Affinity Nitrate Transport/Signalling and its Roles in Plant Abiotic Stress Resistance 2021-8-234Xu, Xiaojun; Zhou, Zhongsheng; Tang, Yan; Qu, YilinglIndividual tree crown detection from high spatial resolution imagery using a revised local maximum filteringREMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 0034-4257_Xing, Bingcong; Li, Shuailing; Yang, Jiaxin; Lin, Ding; Feng, Yue; Lu, Jiangjie; Shao, QingsongVPhytochemistry, pharmacology, and potential clinical applications of saffron: A reviewJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0378-8741>Sun, Zhizhong; Hu, Dong; Wang, Zhong; Xie, Lijuan; Ying, YibinSpatial-Frequency Domain Imaging: An Emerging Depth-Varying and Wide-Field Technique for Optical Property Measurement of Biological Tissues PHOTONICS 2021 8(5):DSu, Liyang; Wan, Siqi; Zhou, Junmei; Shao, Qing Song; Xing, Bingcong4Transcriptional regulation of plant seed developmentPHYSIOLOGIA PLANTARUM 0031-9317Song, Lili; Wen, Sisi; Ye, Qin; Lou, Heqiang; Gao, Yadi; Bajpai, Vivek K.; Carpena, Maria; Prieto, Miguel-Angel; Simal-Gandara, Jesus; Xiao, Jianbo; Meng, Xianghe; Wu, JiashenglAdvances on delta 5-unsaturated-polymethylene-interrupted fatty acids: Resources, biosynthesis, and benefits.CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1040-8398cDu, Ziyin; Wang, Xiaodan; Xiang, Jian; Wu, Yong; Zhang, Bin; Yan, Yan; Zhang, Xiaoke; Cai, Yanjiang\Yak dung pat fragmentation affects its carbon and nitrogen leaching in Northern Tibet, China$AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809 2021 310:AWu, Haitao T.; Yang, Mengyao Y.; Lu, Kangle L.; Batzer, Darold P.KEffects of Ecological Restoration on Trophic Dynamics in Estuarine WetlandsWETLANDS 0277-5212 2021 41(1):QYin, Xinwei; Feng, Qi; Zheng, Xinjun; Wu, Xue; Zhu, Meng; Sun, Fangqiang; Li, Yan`Assessing the impacts of irrigated agriculture on hydrological regimes in an oasis-desert systemJOURNAL OF HYDROLOGY 0022-1694 2021 594:UYin, Xinwei; Feng, Qi; Zheng, Xinjun; Zhu, Meng; Wu, Xue; Guo, Yong; Wu, Min; Li, YanSpatio-temporal dynamics and eco-hydrological controls of water and salt migration within and among different land uses in an oasis-desert system 2021-6-10 2021 772:>Choi, Woo-Jung; Park, Hyun-Jin; Cai, Yanjiang; Chang, Scott X.\Environmental Risks in Atmospheric CO2 Removal Using Enhanced Rock Weathering Are Overlooked 2021-7-202021 55(14):9627-9629$Lu, Damin; Zhang, Keshi; Hu, GuijuanInvestigation on Plastic Flow Behaviors of FCC Polycrystalline Aluminum under Pre-Cyclic Tension-Compression Loading: Experiments and Crystal Plasticity ModelingNANOMATERIALSYang, Haitang; Shi, Bingbing; Xue, Yijiao; Ma, Zhewen; Liu, Lina; Liu, Lei; Yu, Youming; Zhang, Zhanying; Annamalai, Pratheep K.; Song, PinganMolecularly Engineered Lignin-Derived Additives Enable Fire-Retardant, UV-Shielding, and Mechanically Strong Polylactide BiocompositesBIOMACROMOLECULES 1525-77972021 2   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghi2(4):1432-1444fPartanen, Jouni; Hakkinen, Risto; Sutinen, Sirkka; Vihera-Aarnio, Anneli; Zhang, Rui; Hanninen, HeikkiQEndodormancy release in Norway spruce grafts representing trees of different agesTREE PHYSIOLOGY 0829-318X2021 41(4):631-643FBu, Yuanyuan; Fu, Weichao; Chen, Jiangpo; Takano, Tetsuo; Liu, ShenkuiBDescription of AtCAX4 in Response to Abiotic Stress in Arabidopsis 2021 22(2):AXu, Fangjie; An, Haishan; Zhang, Jiaying; Xu, Zhihong; Jiang, FeiSEffects of Fruit Load on Sugar/Acid Quality and Puffiness of Delayed-Harvest CitrusbZong, Enmin; Wang, Chen; Yang, Jiayao; Zhu, Hangxuan; Jiang, Shengtao; Liu, Xiaohuan; Song, PinganPreparation of TiO2/cellulose nanocomposites as antibacterial bio-adsorbents for effective phosphate removal from aqueous medium2INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 0141-81302021 182:434-444_Zong, Enmin; Guo, Binlu; Yang, Jiayao; Shi, Chao; Jiang, Shengtao; Ma, Zhongqing; Liu, Xiaohuan}Reusable Hyperbranched Polyethylenimine-Functionalized Ethyl Cellulose Film for the Removal of Phosphate with Easy Separation 2021-1-122021 6(1):505-5153Xu, Wenbing; Deng, Susu; Liang, Dan; Cheng, XiaojunA Crown Morphology-Based Approach to Individual Tree Detection in Subtropical Mixed Broadleaf Urban Forests Using UAV LiDAR Data 2021 13(7):Li, Weiqing; Zhang, DanxIndependent innovation capability of high-tech enterprises based on FPGA processor and dynamic reconfigurable technology MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS 0141-93312021 81:Zhang, Jin; Wu, Shuai; Xu, Jialin; Liang, Peng; Wang, Minyan; Naidu, Ravi; Liu, Yanju; Man, Yu Bon; Wong, Ming Hung; Wu, ShengchunComparison of ashing and pyrolysis treatment on cadmium/zinc hyperaccumulator plant: Effects on bioavailability and metal speciation in solid residues and risk assessment 2021 272:HRen, Kang; Mou, Ya-Ni; Tong, Sen-Miao; Ying, Sheng-Hua; Feng, Ming-GuangrDIM5/KMT1 controls fungal insect pathogenicity and genome stability by methylation of histone H3K4, H3K9 and H3K362021 12(1):1306-1322GZhao, Shunjie; Shangguan, Yonggang; Wu, Qiang; Li, Zhijun; Zheng, QiangVToughening mechanism of PP/EPR/SiO2 composites with superior low-temperature toughness 2021 207:mZeng, Xinfu; Li, Qing; Yang, Caimei; Yu, Yang; Fu, Zixian; Wang, Huixian; Fan, Xiaoyan; Yue, Min; Xu, YingleiEffects of Clostridium butyricum- and Bacillus spp.-Based Potential Probiotics on the Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Responses, and Caecal Microbiota in Broilers 2021 10(6):"Wang, Jing; Wu, Zhixiang; Tan, Yan#Some Hopf algebras related to sl(2)COMMUNICATIONS IN ALGEBRA 0092-78722021 49(8):3335-3368Gao, Hairong; Wang, Yanting; Yang, Qiaomei; Peng, Hao; Li, Yuqi; Zhan, Dan; Wei, Hantian; Lu, Haiwen; Bakr, Mahmoud M. A.; EI-Sheekh, Mostafa M.; Qi, Zhi; Peng, Liangcai; Lin, XinchunCombined steam explosion and optimized green-liquor pretreatments are effective for complete saccharification to maximize bioethanol production by reducing lignocellulose recalcitrance in one-year-old bamboo 2021 175:FAn, Xiongfang; Wu, Zhansheng; Liu, Xuan; Shi, Wen; Tian, Fei; Yu, BingA new class of biochar-based slow-release phosphorus fertilizers with high water retention based on integrated co-pyrolysis and co-polymerization=Yu, Junzhi; Wu, Zhansheng; An, Xiongfang; Tian, Fei; Yu, BingtTrace metal elements mediated co-pyrolysis of biomass and bentonite for the synthesis of biochar with high stability 2021-6-20 2021 774:'Li, Pengfei; Li, Rujiang; Dai, Chaoqing~Existence, symmetry breaking bifurcation and stability of two-dimensional optical solitons supported by fractional diffractionOPTICS EXPRESS 1094-40872021 29(3):3193-3210FWang, Hailong; Chen, Zhiwei; Sun, Xiaoyan; Zhang, Jian; Zheng, JianjunuNew numerical method for predicting chloride diffusivity of concrete considering the profiles of practical agg<5regates#CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 0950-0618 2021 290:SWang, Hailong; Chen, Zhiwei; Zhang, Jian; Zheng, Jianjun; Sun, Xiaoyan; Li, Jianhua@Numerical Scheme for Predicting Chloride Diffusivity of Concrete)JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 0899-1561 2021 33(9):"Xu, Maosen; Tan, Yan; Wu, Zhixiang3Cohomology of Lie Conformal Algebra Vir (sic) Cur gALGEBRA COLLOQUIUM 1005-38672021 28(3):507-520$On the Lie Pseudoalgebra W(m, pi, g)JOURNAL OF LIE THEORY 0949-59322021 31(1):15-28Shi, Yongbin; Hu, ZhenlongbRecognizing the take-off action pattern of basketball players based on fuzzy neural network system7JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING 1868-5137#Huang, Xuan; Hu, Zhenlong; Lin, Lin.Deep clustering based on embedded auto-encoderSOFT COMPUTING 1432-7643sSood, Monika; Kapoor, Dhriti; Kumar, Vipul; Kalia, Namarta; Bhardwaj, Renu; Sidhu, Gagan Preet Singh; Sharma, Anket;Mechanisms of Plant Defense Under Pathogen Stress: A Review!CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE 1389-20372021 22(5):376-395\Tian, Fengxia; Hu, Xiao-Li; Yao, Tao; Yang, Xiaohan; Chen, Jin-Gui; Lu, Meng-Zhu; Zhang, JinURecent Advances in the Roles of HSFs and HSPs in Heat Stress Response in Woody PlantshGhodszad, Larissa; Reyhanitabar, Adel; Maghsoodi, Mohammad Reza; Lajayer, Behnam Asgari; Chang, Scott X.KBiochar affects the fate of phosphorus in soil and water: A critical review 2021 283:eS 7x. g03538] ;53>@3`C\FJEMlQM UW qZ ]Ca6dgj}lpF*t}wE +{~ nFeP \EtE cQتQ -> ct1! ;(9r; H:T }W\ y"n%V),L*049 =>A[EI:kMRqRVZ' ^ZQbe77ilvnO[s>vxz } ;uQwG] קBXG]SE~[M QCk~Lcc2 PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VGA4qYLxd$(^bF!Р?H°)RLp!/М;ʅ!PL3 1ŷ_O@HD/?/ox[!MD f JNFb+1 m鞊f>\ƻ'7Y*|3N.Å7543*nC.NR#ٍ#éIBz>]wi(Sk!94_C' ڱ=̧69ty*HqªUr0aד <QoL#@ߊoB})=Ѽ9"A7IhWQw!S}g4rD /o`&*ݩ Mllz9QO K6{bqz[V?_O˯R UZ76-xvx7Ԍ[tq5s%,Q4rpf\}@U*ܢZ<_d${Gu"Vz`3Vd߀yTe8]7RgO#KRtZ͕fB 1REp*ad6Y>fPM:\X/(ԁLHelCL!Rʿ^jt>)V!1)kdBBUuveDξ楔Ox|Fl*1_*3>LE/pcm']8fYrSd 7Z`*n^ٍrWŤ%R*z?ˈձ@#) sBYLþi*69mY&LiHł=(K& V.KLDUĕ{D ꦚeNƟg(MN5ߜJV6&3(a/E4r;,/ު"zbf58WV="\pkAf!xqQc, !_C:P[| l lt#h&Mwjf})m%.В4vٜ\LcvlmN55xdФ8ǘh/]|/S &z%0YPK!ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э56?$Q,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ntheme/theme/theme1.xmlPK-!ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] f2ɀ H HP*X9`HhWpfxuH4 dMbP?_*+%&?'?(?)?MHP LaserJet Pro M404-M405 PCL odXXCourierHelvetica X@PJL SET GUISTARTJOB=1 @PJL SET GUIENDJOB=1 FC:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\X64\3\HPMOC12A_X64CFG.XML]S؞n2Arial||||"d,,??&U} H} } } F} m } I} B:@,N@@@@@@@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ OOOOOOP Q I J K L K M~ G? A D A E A C ~ G@ A D A E A C~ G@ A D A E A C~ G@ A D A E A C~ G@ A D A! E" A# C$~ G@ A% D& A' E( A) C*~ G@ A+ D, A- E A) C.~ G @ A/ D0 A1 E A C2~ G"@ A3 D4 A5 E6 A7 C8~ G$@ A9 D: A; E< A= C>~ G&@ A? D@ AA EB AC CD~ G(@ AE DF AG EH AI CJ~ G*@ AK DL AM EN AO CP~ G,@ AQ DR AS ET A7 CU~ G.@ AV DW AX EY AZ C[~ G0@ AV D\ A] E^ A_ C`~ G1@ Aa Db Ac Ed AI Ce~ G2@ Af Dg Ah Ei A# Cj~ G3@ Ak Dl Am En Ao Cp~ G4@ Aq Dr A; E< As C>~ G5@ At Du Av Ew Ax C>~ G6@ Ay Dz A{ E| A} CJ~ G7@ A~ D A E A C~ G8@ A D A E A C~ G9@ A D A E A C~ G:@ A D A E Ao C~ G;@ A D A E Ao C~ G<@ A D A E A C~ G=@ A D A E A C~ G>@ A D A E A CDl$bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@~ G?@ A D A E Ao CJ~ !G@@ !A !D !A !E !A7 !C~ "G@@ "A "D "A "E "A "C~ #GA@ #A #D #A #E #A #C~ $GA@ $A $D $A $E $A $C~ %GB@ %A %D %A %E %A %C~ &GB@ &A &D &A &E &A) &C~ 'GC@ 'A 'D 'A 'E 'A 'C~ (GC@ (A (D (A (E (A# (C~ )GD@ )A )D )A )E )AO )C~ *GD@ *A *D *A *E *Ao *C~ +GE@ +A +D +A +E +A) +C~ ,GE@ ,A ,D ,A ,E ,A ,C~ -GF@ -A -D -A -E -A -C~ .GF@ .A .D .A .E .A .C~ /GG@ /A /D /A /E /AO /C~ 0GG@ 0A 0D 0A 0E 0A 0C~ 1GH@ 1A 1D 1A 1E 1A 1CJ~ 2GH@ 2A 2D 2A 2E 2AO 2C~ 3GI@ 3A 3D 3A 3E 3A 3C 3@ 3@ 3@ ~ 4GI@ 4A 4D 4A 4E 4A 4C~ 5GJ@ 5A 5D 5A 5E 5A 5C~ 6GJ@ 6A 6D 6A 6E 6A# 6C~ 7GK@ 7A 7D 7A 7E 7A) 7C~ 8GK@ 8A 8D 8A! 8E" 8A# 8C$~ 9GL@ 9A% 9D& 9A' 9E( 9AO 9C)~ :GL@ :A* :D+ :A :E :A, :C-~ ;GM@ ;A. ;D/ ;A0 ;E ;A ;C1~ <GM@ <A2 <D3 <A <E <A) <C4~ =GN@ =A5 =D6 =A7 =E8 =A =C9~ >GN@ >A: >D; >A< >E= >A# >C>~ ?GO@ ?A? ?D@ ?AA ?E ?A ?CBDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@~ @GO@ @AC @DD @AE @EF @A# @CG~ AGP@ AAH ADI AAJ AEK AA ACL~ BG@P@ BAM BDN BAO BEP BAQ BCR~ CGP@ CAS CDT CAU CEV CAO CCW~ DGP@ DAX DDY DAZ DE[ DA DC\~ EGQ@ EA] ED^ EA EE EA_ EC`~ FG@Q@ FAa FDb FAc FEd FAe FCf~ GGQ@ GAg GDh GA GE GA GCi~ HGQ@ HAj HDk HAl HE HA# HCm~ IGR@ IAn IDo IAp IE IAo ICq~ JG@R@ JAr JDs JAt JEu JAv JCw~ KGR@ KAx KDy KAz KE KA KC{~ LGR@ LA| LD} LA~ LE LA LC~ MGS@ MA MD MA ME MA MC~ NG@S@ NA ND NA NE NA NC~ OGS@ OA OD OA OE OA# OC~ PGS@ PA PD PA PE PA PC~ QGT@ QA QD QA QE QAO QC~ RG@T@ RA RD RA RE RA RCf~ SGT@ SA SD SA SE SA SC~ TGT@ TA TD TA TE TAx TC~ UGU@ UA UD UAp UE UA UC~ VG@U@ VA VD VA VE VA VC~ WGU@ WA WD WA WE WA WC~ XGU@ XA XD XA XE XA XC~ YGV@ YA YD YA YE YA YC~ ZG@V@ ZA ZD ZAv ZEw ZA ZC~ [GV@ [A [D [A [E [A [C~ \GV@ \A \D \A \E \A7 \C~ ]GW@ ]A ]D ]A ]E ]AI ]C~ ^G@W@ ^A ^D ^A ^E ^A ^C~ _GW@ _A _D _A _E _A _CDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@~ `GW@ `A `D `Av `Ew `A `C~ aGX@ aA aD aA aE aA aC~ bG@X@ bA bD bA bE bA bC~ cGX@ cA cD cA cE cAI cC~ dGX@ dA dD dA dE dA_ dC~ eGY@ eA eD eA eE eA eC~ fG@Y@ fA fD fA fE fA) fC~ gGY@ gA gD gA gE gA# gC~ hGY@ hA hD hA hE hA hC~ iGZ@ iA iD iA iE iA_ iC~ jG@Z@ jA jD jA jE jA jC~ kGZ@ kA kD kA kE kAI kC~ lGZ@ lA lD lA lE lA) lC~ mG[@ mA mD mA mE mA mC ~ nG@[@ nA nD nA nE nA nC~ oG[@ oA oD oA oE oAI oC~ pG[@ pA pD pA pE pA pC~ qG\@ qA qD qA qE qA qC~ rG@\@ rA rD rA rE! rA rC"~ sG\@ sA# sD$ sA% sE& sA sC'~ tG\@ tA( tD) tA* tE+ tA tC,~ uG]@ uA- uD. uA/ uE0 uA# uC1~ vG@]@ vA2 vD3 vAG vEH vA4 vC5~ wG]@ wA6 wD7 wA8 wE9 wA7 wC:~ xG]@ xA; xD< xA= xE> xAO xC?~ yG^@ yA@ yDA yAB yE yAI yCC~ zG@^@ zAD zDE zA! zE" zAO zCF~ {G^@ {AG {DH {AI {EJ {A# {CK~ |G^@ |AL |DM |Ap |E |Ao |CN~ }G_@ }AO }DP }AQ }ER }A }CS~ ~G@_@ ~AT ~DU ~AV ~EW ~A ~CX~ G_@ AY DZ A[ E\ AO C]Dlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ G_@ A^ D_ A` Ea A Cb~ G`@ Ac Dd Ae Ef AI Cg~ G `@ Ah Di Aj E AI Ck~ G@`@ Al Dm An Eo A Cp~ G``@ Aq Dr As Et Au Cv~ G`@ Aw Dx Ay Ez A C{~ G`@ A| D} A E Ao C~~ G`@ A D A E A C~~ G`@ A D A E A# C~ Ga@ A D A E A_ C~ G a@ A D A E A C~ G@a@ A D A E A C~ G`a@ A D A E A7 C~ Ga@ A D Ah Ei A C~ Ga@ A D A E AO C~ Ga@ A D A E A7 C~ Ga@ A D A E Ao C~ Gb@ A D AJ EK A C~ G b@ A D A E A7 C~ G@b@ A D A E AO C~ G`b@ A D A E Ao C~ Gb@ A D A E AI C~ Gb@ A D A E A C~ Gb@ A D A E AI C~ Gb@ A D A E A C~ Gc@ A D A! E" A_ C~ G c@ A D A< E= AI C~ G@c@ A D A; E< A C~ G`c@ A D A E A7 C~ Gc@ A D A E AO C~ Gc@ A D Ap E A# C~ Gc@ A D A E A# CDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ Gc@ A D A E A C~ Gd@ A D Ap E A C~ G d@ A D A E A) C~ G@d@ A D A E A C~ G`d@ A D A' E( AO C~ Gd@ A D A E A C~ Gd@ A D A E A) C~ Gd@ A D AZ E[ A C~ Gd@ A D A; E A C~ Ge@ A D A E A C~ G e@ A D A E A C ~ G@e@ A D A E Ao C~ G`e@ A D A E AI C5~ Ge@ A D A E A# C~ Ge@ A D Al E A C~ Ge@ A D A E A# C~ Ge@ A D A! E" A C#~ Gf@ A$ D% A& E' A C(~ G f@ A) D* A+ E, Ao C-~ G@f@ A. D/ A E A C0~ G`f@ A1 D2 A E A C3~ Gf@ A4 D5 A E A C6~ Gf@ A7 D8 A E AO C9~ Gf@ A: D; A E A C~ Gf@ A< D= A5 E6 A C>~ Gg@ A? D@ AA EB A) CC~ G g@ AD DE A E A C~ G@g@ AF DG A E AH CI~ G`g@ AJ DK Az E A CL~ Gg@ AM DN AO EP A# CQ~ Gg@ AR DS A E AT CU~ Gg@ AV DW A E A CXDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ Gg@ AY DZ A E A[ C\~ Gh@ A] D^ As Et A C_~ G h@ A` Da Ab Ec A Cd~ G@h@ Ae Df Ag Eh Ai Cj~ G`h@ Ak Dl Am En Ao Cp~ Gh@ Aq Dr As Et Ao Cu~ Gh@ Av Dw AB E A Cx~ Gh@ Ay Dz A E A[ C{~ Gh@ A| D} A E A C~~ Gi@ A D AA E A C~ G i@ A D A E A C~ G@i@ A D Ab Ec A C~ G`i@ A D Ab Ec A C~ Gi@ A D A8 E9 A C~ Gi@ A D A! E" A C~ Gi@ A D A E AI C~ Gi@ A D A E A) C~ Gj@ A D A E A) C~ G j@ A D A E A_ C~ G@j@ A D A E A C~ G`j@ A D A E A C~ Gj@ A D A E A C~ Gj@ A D A E A C~ Gj@ A D A E AO C~ Gj@ A D A E A# C~ Gk@ A D A E A C~ G k@ A D A E A C~ G@k@ A D A E A# C~ G`k@ A D A E A C~ Gk@ A D A E A C~ Gk@ A D A E A C~ Gk@ A D A E A CDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ Gk@ A D A E A C~ Gl@ A D A E A# C~ G l@ A D A E A C~ G@l@ A D A E A C~ G`l@ A D A E A C~ Gl@ A D A E A# C~ Gl@ A D A E A C~ Gl@ A D Ap E Ao C~ Gl@ A D A E Ao C~ Gm@ A D A{ E| A C5~ G m@ A D A E A C5~ G@m@ A D A E A C~ G`m@ A D A E A# C~ Gm@ A D A E A C~ Gm@ A D A E A C~ Gm@ A D As Et A C~ Gm@ A D A E AO C!~ Gn@ A" D# A$ E% AO C&~ G n@ A' D( A) E A C*~ G@n@ A+ D, A- E. A C/~ G`n@ A0 D1 A E A C~ Gn@ A2 D3 A E A4 C~~ Gn@ A5 D6 A E A7 C8~ Gn@ A9 D: A; E< A C=~ Gn@ A> D? A E A C@~ Go@ AA DB A E AC CD~ G o@ AE DF A; E< A7 CX~ G@o@ AG DH A E AC CI~ G`o@ AJ DK A E AL CM~ Go@ AN DO AP EQ A_ C{~ Go@ AR DS AT EU A# CV~ Go@ AW DX A E A CYDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@@@@@@@@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ Go@ AZ D[ A' E( A C\~ Gp@ A] D^ A E A C_~ Gp@ A` Da A E A Cv~ G p@ Ab Dc Ad Ee A# C~ G0p@ Af Dg Ah E A) Ci~ G@p@ Aj Dk A E Ao Cl~ GPp@ Am Dn Ao Ep AI Cq~ G`p@ Ar Ds A E Ao C~ Gpp@ At Du Av Ew Ao Cx~ Gp@ Ay Dz A E A) C{~ Gp@ A| D} A~ E A# C~ Gp@ A D A E A# C~ Gp@ A D AP EQ A7 C~ Gp@ A D A E A# C~ Gp@ A D A E A C~ Gp@ A D A E A C~ Gp@ A D A E A C~ Gq@ A D A E A) C~ Gq@ A D A E A C~ G q@ A D A E A_ C~ G0q@ A D A E AI C~ G@q@ A D A E AI C~ GPq@ A D A E A_ C~ G`q@ A D Av Ew A C~ Gpq@ A D Av Ew A C~ Gq@ A D Av Ew A C~ Gq@ A D A E A C~~ Gq@ A D A+ E, AO C~ Gq@ A D A E AI C~ Gq@ A D Ay Ez AO C~ Gq@ A D A E A C~ Gq@ A D A E AI CDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@~ Gq@ A D A E A C~ !Gr@ !A !D !A !E !A7 !C~ "Gr@ "A "D "Av "Ew "A "C~ #G r@ #A #D #A #E #A) #C~ $G0r@ $A $D $A $E $A# $C~ %G@r@ %A %D %A %E %A %C~ &GPr@ &A &D &A! &E" &A &C~ 'G`r@ 'A 'D 'A` 'Ea 'A 'C~ (Gpr@ (A (D (A (E (A (C~ )Gr@ )A )D )A )E )A )C~ *Gr@ *A *D *A *E *A) *C~ +Gr@ +A +D +A +E +A +C~ ,Gr@ ,A ,D ,A ,E ,A ,C5~ -Gr@ -A -D -A -E -A -C~ .Gr@ .A .D .Ap .E .Ao .C~ /Gr@ /A /D /A /E /A /C~ 0Gr@ 0A 0D 0A 0E 0A 0C~ 1Gs@ 1A 1D 1A 1E 1A) 1C~ 2Gs@ 2A 2D 2A 2E 2A 2C~ 3G s@ 3A 3D 3A 3E 3A# 3C ~ 4G0s@ 4A 4D 4A 4E 4A 4C~ 5G@s@ 5A 5D 5A 5E 5A4 5C~ 6GPs@ 6A 6D 6A 6E 6AO 6C~ 7G`s@ 7A 7D 7A 7E 7AI 7C~ 8Gps@ 8A 8D 8A! 8E" 8Ao 8C#~ 9Gs@ 9A$ 9D% 9A 9E 9A 9C&~ :Gs@ :A' :D( :A :E :A :C)~ ;Gs@ ;A* ;D+ ;A ;E ;A ;C,~ <Gs@ <A- <D. <A <E <A <C)~ =Gs@ =A/ =D0 =A1 =E2 =A) =C3~ >Gs@ >A4 >D5 >A6 >E7 >A >C8~ ?Gs@ ?A9 ?D: ?A ?E ?A ?C;Dlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@~ @Gs@ @A< @D= @A @E @A> @C?~ AGt@ AA@ ADA AA AE AA AC@~ BGt@ BAB BDC BA! BE" BA BCD~ CG t@ CAE CDF CA CE CA CCG~ DG0t@ DAH DDI DAJ DEK DA DCL~ EG@t@ EAM EDN EA EE EAI ECO~ FGPt@ FAP FDQ FAR FES FA FCT~ GG`t@ GA GDU GA; GE< GA GCV~ HGpt@ HAW HDX HA HE HA4 HC~ IGt@ IAY IDZ IA IE IA IC[~ JGt@ JA\ JD] JA JE JA^ JC_~ KGt@ KA` KDa KA1 KE2 KAI KCb~ LGt@ LAc LDd LAe LEf LA LCg~ MGt@ MAh MDi MA ME MA MCj~ NGt@ NAk NDl NA NE NAI NCm~ OGt@ OAn ODo OAp OEq OA OC5~ PGt@ PAr PDs PAt PEu PA PCv~ QGu@ QAw QDx QAy QEz QA QC{~ RGu@ RA| RD} RA! RE" RAO RC~~ SG u@ SA SD SA SE SA SC~ TG0u@ TA TD TA TE TA TC~ UG@u@ UA UD UA UE UA# UC~ VGPu@ VA VD VA VE VA) VC~ WG`u@ WA WD WA WE WA WC~ XGpu@ XA XD XA XE XAO XC~ YGu@ YA YD YA YE YA YC*~ ZGu@ ZA ZD ZA ZE ZA# ZC~ [Gu@ [A [D [A5 [E6 [A# [CC~ \Gu@ \A \D \Av \Ew \A \C~ ]Gu@ ]A ]D ]A ]E ]A_ ]C~ ^Gu@ ^A ^D ^As ^Et ^A# ^Cb~ _Gu@ _A _D _A _E _A _CDlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@~ `Gu@ `A `D `A `E `AI `C~ aGv@ aA aD aA aE aA aC~ bGv@ bA bD bA bE bAC~ cG v@ cA cD cA cE cAC~ dG0v@ dA dD dA dE dAC~ eG@v@ eA eD eA eE eAC~ fGPv@ fA fD fA fE fAC~ gG`v@ gA gD gA gE gAC~ hGpv@ hA hD hA hE hAC~ iGv@ iA iD iA iE iAC~ jGv@ jA jD jA jE jAC~ kGv@ kA kD kA kE kAC~ lGv@ lA lD lA lE lAC~ mGv@ mA mD mA mE mAC~ nGv@ nA nD nA nE nAC~ oGv@ oA oD oA oE oAC~ pGv@ pA pD pA pE pAC~ qGw@ qA qD qAv qEw qAC~ rGw@ rA rD rA rE rAC~ sG w@ sA sD sA sE sAC~ tG0w@ tA tD tA tE tAC~ uG@w@ uA uD uA uE uAC~ vGPw@ vA vD vA vE vAC~ wG`w@ wA wD wA wE wAC~ xGpw@ xA xD xA xE xAC~ yGw@ yA yD yA yE yAC~ zGw@ zA zD zA zE zA zC~ {Gw@ {A {D {Av {Ew {A {C~ |Gw@ |A |D |A |E |A# |C~ }Gw@ }A }D }A }E }A }C~ ~Gw@ ~A ~D ~A ~E ~A ~C~ Gw@ A D A- E A CDplbbTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTbbbbb@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ Gw@ A D Av Ew A C~ Gx@ A! D" A E AO C#~ Gx@ A$ D% A& E Ao C'~ G x@ A( D) Av Ew A* C~ G0x@ A+ D, A- E. A C~ G@x@ A/ D0 A1 E2 A_ C~ GPx@ A3 D4 A5 E A C6~ G`x@ A7 D8 A9 E: AC~ Gpx@ A; D< A= E> AC~ Gx@ A? D@ AA EB A CC~ Gx@ AD DE AF EG A CH~ Gx@ AI DJ AK EL A CM~ Gx@ AN DO A E AP CQ~ Gx@ AR DS A E AT CU~ Gx@ AV DW AX E A C~ Gx@ AY DZ A[ E\ A4 C]~ Gx@ A^ D_ A` Ea A) Cb~ Gy@ Ac Dd Az E A# Ce~ Gy@ Af Dg A E AI C~ G y@ Ah Di Aj Ek AI Cl~ G0y@ Am Dn A` Ea Ao Cp~ G@y@ Aq Dr A E A) Cs~ GPy@ At Du Av Ew A Cx~ G`y@ Ay Dz A; E< A C{~ Gpy@ A| D} A E A# C~~ Gy@ A D Ac Ed A C~ Gy@ A D A! E" A C~ Gy@ A D A E AI C~ Gy@ A D A E A C~ Gy@ A D A+ E, A_ C=~ Gy@ A D A E A C~ Gy@ A D A E A CDlbbbbbbbTTbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@@@@@@@@@~ Gy@ A D A E AI C~ Gz@ A D A E A C~ Gz@ A D A E A C~ G z@ A D A E A# C~ G0z@ A D A E AC~ G@z@ A D A E AC~ GPz@ A D A E A# C~ G`z@ A D Av Ew AI C~ Gpz@ A D A+ E, A7 C bbbbTTbb>@<d$ 7ggD DocumentSummaryInformation8CompObjhx  savedrecs (S[ICVKSOProductBuildVer$5D67187A21054C839123EBC369654EA12052-11.1.0.11115 FMicrosoft Excel 2003 Biff8Excel.Sheet.89q